Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Quỷ Quỷ

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

4.9 |

Tên tác giả: Quỷ Quỷ

Thẩm Nhược Ninh - Thụ
Hoàng Dịch Thành - Công

Truyện này do Quỷ Quỷ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 503 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chap. 1
2
Chap. 2
3
Chap. 3
4
Chap. 4
5
Chap. 5
6
Chap. 6
7
Chap. 7
8
Chap. 8
9
Chap. 9
10
Chap. 10
11
Chap. 11
12
Chap. 12
13
Chap. 13
14
Chap. 14
15
Chap.15
16
Chap. 16
17
Chap. 17
18
Chap. 18
19
Chap. 19
20
Chap. 20
21
Chap. 21
22
Chap. 22
23
Chap. 23
24
Chap. 24
25
Chap. 25
26
Chap. 26
27
Chap. 27
28
Chap. 28
29
Chap. 29
30
Chap. 30
31
Chap. 31
32
Chap. 32
33
Chap. 33
34
Chap. 34
35
Chap. 35
36
Chap. 36
37
Chap. 37
38
Chap. 38
39
Chap. 39
40
Chap. 40
41
Chap. 41
42
Chap. 42
43
Chap. 43
44
Chap. 44
45
Chap. 45
46
Chap. 46
47
Chap. 47
48
Chap. 48
49
Chap. 49
50
Chap. 50
51
Chap. 51
52
Chap. 52
53
Chap. 53
54
Chap. 54
55
Chap. 55
56
Chap. 56
57
Chap. 57
58
Chap. 58
59
Chap. 59
60
Chap. 60
61
Chap. 61
62
Chap. 62
63
Chap. 63
64
Chap. 64
65
Chap. 65
66
Chap. 66
67
Chap. 67
68
Chap. 68
69
Chap. 69
70
Chap. 70
71
Chap. 71
72
Chap. 72
73
Chap. 73
74
Chap. 74
75
Chap. 75
76
Chap. 76
77
Chap. 77
78
Chap. 78
79
Chap. 79
80
Chap. 80
81
Chap. 81
82
Chap. 82
83
Chap. 83
84
Chap. 84
85
Chap. 85
86
Chap. 86
87
Chap. 87
88
Chap. 88
89
Chap. 89
90
Chap. 90
91
Chap. 91
92
Chap. 92
93
Chap. 93
94
Chap. 94
95
Chap. 95
96
Chap. 96
97
Chap. 97
98
Chap. 98
99
Chap. 99
100
Chap. 100
101
Chap. 101
102
Chap. 102
103
Chap. 103
104
Chap. 104
105
Chap. 105
106
Chap. 106
107
Chap. 107
108
Chap. 108
109
Chap. 109
110
Chap. 110
111
Chap. 111
112
Chap. 112
113
Chap. 113
114
Chap. 114
115
Chap. 115
116
Chap. 116
117
Chap. 117
118
Chap. 118
119
Chap. 119
120
Chap. 120
121
Chap. 121
122
Chap. 122
123
Chap. 123
124
Chap. 124
125
Chap. 125
126
Chap. 126
127
Chap. 127
128
Chap. 128
129
Chap. 129
130
Chap. 130
131
Chap. 131
132
Chap. 132
133
Chap. 133
134
Chap. 134
135
Chap. 135
136
Chap. 136
137
Chap. 137
138
Chap. 138
139
Chap. 139
140
Chap. 140
141
Chap. 141
142
Chap. 142
143
Chap. 143
144
Chap. 144
145
Chap. 145
146
Chap. 146
147
Chap. 147
148
Chap. 148
149
Chap. 149
150
Chap. 150
151
Chap. 151
152
Chap. 152
153
Chap. 153
154
Chap. 154
155
Chap. 155
156
Chap. 156
157
Chap. 157
158
Chap. 158
159
Chap. 159
160
Chap. 160
161
Chap. 161
162
Chap. 162
163
Chap. 163
164
Chap. 164
165
Chap. 165
166
Chap. 166
167
Chap. 167
168
Chap. 168
169
Chap. 169
170
Chap. 170
171
Chap. 171
172
Chap. 172
173
Chap. 173
174
Chap. 174
175
Chap. 175
176
Chap. 176
177
Chap. 177
178
Chap. 178
179
Chap. 179
180
Chap. 180
181
Chap. 181
182
Chap. 182
183
Chap. 183
184
Chap. 184
185
Chap. 185
186
Chap. 186
187
Chap. 187
188
Chap. 188
189
Chap. 189
190
Chap. 190
191
Chap. 191
192
Chap. 192
193
Chap. 193
194
Chap. 194
195
Chap. 195
196
Chap. 196
197
Chap. 197
198
Chap. 198
199
Chap. 199
200
Chap. 200
201
Chap. 201
202
Chap. 202
203
Chap. 203
204
Chap. 204
205
Chap. 205
206
Chap. 206
207
Chap. 207
208
Chap. 208
209
Chap. 209
210
Chap. 210
211
Chap. 211
212
Chap. 212
213
Chap. 213
214
Chap. 214
215
Chap. 215
216
Chap. 216
217
Chap. 217
218
Chap. 218
219
Chap. 219
220
Chap. 220
221
Chap. 221
222
Chap. 222
223
Chap. 223
224
Chap. 224
225
Chap. 225
226
Chap. 226
227
Chap. 227
228
Chap. 228
229
Chap. 229
230
Chap. 230
231
Chap. 231
232
Chap. 232
233
Chap. 233
234
Chap. 234
235
Chap. 235
236
Chap. 236
237
Chap. 237
238
Chap. 238
239
Chap. 239
240
Chap. 240
241
Chap. 241
242
Chap. 242
243
Chap. 243
244
Chap. 244
245
Chap. 245
246
Chap. 246
247
Chap. 247
248
Chap. 248
249
Chap. 249
250
Chap. 250
251
Chap. 251
252
Chap. 252
253
Chap. 253
254
Chap. 254
255
Chap. 255
256
Chap. 256
257
Chap. 257
258
Chap. 258
259
Chap. 259
260
Chap. 260
261
Chap. 261
262
Chap. 262
263
Chap. 263
264
Chap. 264
265
Chap. 265
266
Chap. 266
267
Chap. 267
268
Chap. 268
269
Chap. 269
270
Chap. 270
271
Chap. 271
272
Chap. 272
273
Chap. 273
274
Chap. 274
275
Chap. 275
276
Chap. 276
277
Chap. 277
278
Chap. 278
279
Chap. 279
280
Chap. 280
281
Chap. 281
282
Chap. 282
283
Chap. 283
284
Chap. 284
285
Chap. 285
286
Chap. 286
287
Chap. 287
288
Chap. 288
289
Chap. 289
290
Chap. 290
291
Chap. 291
292
Chap. 292
293
Chap. 293
294
Chap. 294
295
Chap. 295
296
Chap. 296
297
Chap. 297
298
Chap. 298
299
Chap. 299
300
Chap. 300
301
Chap. 301
302
Chap. 302
303
Chap. 303
304
Chap. 304
305
Chap. 305
306
Chap. 306
307
Chap. 307
308
Chap. 308
309
Chap. 309
310
Chap. 310
311
Chap. 311
312
Chap. 312
313
Chap. 313
314
Chap. 314
315
Chap. 315
316
Chap. 316
317
Chap. 317
318
Chap. 318
319
Chap. 319
320
Chap. 320
321
Chap. 321
322
Chap. 322
323
Chap. 323
324
Chap. 324
325
Chap. 325
326
Chap. 326
327
Chap. 327
328
Chap. 328
329
Chap. 329
330
Chap. 330
331
Chap. 331
332
Chap. 332
333
Chap. 333
334
Chap. 334
335
Chap. 335
336
Chap. 336
337
Chap. 337
338
Chap. 338
339
Chap. 339
340
Chap. 340
341
Chap. 341
342
Chap. 342
343
Chap. 343
344
Chap. 344
345
Chap. 345
346
Chap. 346
347
Chap. 347
348
Chap. 348
349
Chap. 349
350
Chap. 350
351
Chap. 351
352
Chap. 352
353
Chap. 353
354
Chap. 354
355
Chap, 355
356
Chap. 356
357
Chap. 357
358
Chap. 358
359
Chap. 359
360
Chap. 360
361
Chap. 361
362
Chap. 362
363
Chap. 363
364
Chap. 364
365
Chap. 365
366
Chap. 366
367
Chap. 367
368
Chap. 368
369
Chap. 369
370
Chap. 370
371
Chap. 371
372
Chap. 372
373
Chap. 373
374
Chap. 374
375
Chap. 375
376
Chap. 376
377
Chap. 377
378
Chap. 378
379
Chap. 379
380
Chap. 380
381
Chap. 381
382
Chap. 382
383
Chap. 383
384
Chap. 384
385
Chap. 385
386
Chap. 386
387
Chap. 387
388
Chap. 388
389
Chap. 389
390
Chap. 390
391
Chap. 391
392
Chap. 392
393
Chap. 393
394
Chap. 394
395
Chap. 395
396
Chap. 396
397
Chap. 397
398
Chap. 398
399
Chap. 399
400
Chap. 400
401
Chap. 401
402
Chap. 402
403
Chap. 403
404
Chap. 404
405
Chap. 405
406
Chap. 406
407
Chap. 407
408
Chap. 408
409
Chap. 409
410
Chap. 410
411
Chap. 411
412
Chap. 412
413
Chap. 413
414
Chap. 414
415
Chap. 415
416
Chap. 416
417
Chap. 417
418
Chap. 418
419
Chap. 419
420
Chap. 420
421
Chap. 421
422
Chap. 422
423
Chap. 423
424
Chap. 424
425
Chap. 425
426
Chap. 426
427
Chao. 427
428
Chap. 428
429
Chap. 429
430
Chap. 430
431
Chap. 431
432
Chap. 432
433
Chap. 433
434
Chap. 434
435
Chap. 435
436
Chap. 436
437
Chap. 437
438
Chap. 438
439
Chap. 439
440
Chap. 440
441
Chap. 441
442
Chap. 442
443
Chap. 443
444
Chap. 444
445
Chap. 445
446
Chap 446
447
Chap. 447
448
Chap. 448
449
Chap. 449
450
Chap. 450
451
Chap. 451
452
Chap. 452
453
Chap. 453
454
Chap. 454
455
Chap. 455
456
Chap. 456
457
Chap. 457
458
Chap. 458
459
Chap. 459
460
Chap. 460
461
Chap. 461
462
Chap. 462
463
Chap. 463
464
Chap. 464
465
Chap. 465
466
Chap. 466
467
Chap.468
468
Chap. 469
469
Chap. 470
470
Chap. 471
471
Chap. 472
472
Chap. 473
473
Chap. 474
474
Chap. 475
475
Chap. 476
476
Chap. 477
477
Chap. 478
478
Chap. 479
479
Chap. 480
480
Chap. 481
481
Chao. 482
482
Chap. 483
483
Chap. 484
484
Chap. 485
485
Chap. 486
486
Chap. 487
487
Chap. 488
488
Chap. 489
489
Chap. 490
490
Chap. 491
491
Chap. 492
492
Chap. 493
493
Chap. 494
494
Chap. 495
495
Chap. 496
496
Chap. 497
497
Chap. 498
498
Chap. 499
499
Chap. 500 - END
500
Ngoại truyện 1
501
Ngoại Truyện 2.1
502
Ngoại truyện 2.2
503
Ngoại truyện 3
503
Ngoại truyện 3
502
Ngoại truyện 2.2
501
Ngoại Truyện 2.1
500
Ngoại truyện 1
499
Chap. 500 - END
498
Chap. 499
497
Chap. 498
496
Chap. 497
495
Chap. 496
494
Chap. 495
493
Chap. 494
492
Chap. 493
491
Chap. 492
490
Chap. 491
489
Chap. 490
488
Chap. 489
487
Chap. 488
486
Chap. 487
485
Chap. 486
484
Chap. 485
483
Chap. 484
482
Chap. 483
481
Chao. 482
480
Chap. 481
479
Chap. 480
478
Chap. 479
477
Chap. 478
476
Chap. 477
475
Chap. 476
474
Chap. 475
473
Chap. 474
472
Chap. 473
471
Chap. 472
470
Chap. 471
469
Chap. 470
468
Chap. 469
467
Chap.468
466
Chap. 466
465
Chap. 465
464
Chap. 464
463
Chap. 463
462
Chap. 462
461
Chap. 461
460
Chap. 460
459
Chap. 459
458
Chap. 458
457
Chap. 457
456
Chap. 456
455
Chap. 455
454
Chap. 454
453
Chap. 453
452
Chap. 452
451
Chap. 451
450
Chap. 450
449
Chap. 449
448
Chap. 448
447
Chap. 447
446
Chap 446
445
Chap. 445
444
Chap. 444
443
Chap. 443
442
Chap. 442
441
Chap. 441
440
Chap. 440
439
Chap. 439
438
Chap. 438
437
Chap. 437
436
Chap. 436
435
Chap. 435
434
Chap. 434
433
Chap. 433
432
Chap. 432
431
Chap. 431
430
Chap. 430
429
Chap. 429
428
Chap. 428
427
Chao. 427
426
Chap. 426
425
Chap. 425
424
Chap. 424
423
Chap. 423
422
Chap. 422
421
Chap. 421
420
Chap. 420
419
Chap. 419
418
Chap. 418
417
Chap. 417
416
Chap. 416
415
Chap. 415
414
Chap. 414
413
Chap. 413
412
Chap. 412
411
Chap. 411
410
Chap. 410
409
Chap. 409
408
Chap. 408
407
Chap. 407
406
Chap. 406
405
Chap. 405
404
Chap. 404
403
Chap. 403
402
Chap. 402
401
Chap. 401
400
Chap. 400
399
Chap. 399
398
Chap. 398
397
Chap. 397
396
Chap. 396
395
Chap. 395
394
Chap. 394
393
Chap. 393
392
Chap. 392
391
Chap. 391
390
Chap. 390
389
Chap. 389
388
Chap. 388
387
Chap. 387
386
Chap. 386
385
Chap. 385
384
Chap. 384
383
Chap. 383
382
Chap. 382
381
Chap. 381
380
Chap. 380
379
Chap. 379
378
Chap. 378
377
Chap. 377
376
Chap. 376
375
Chap. 375
374
Chap. 374
373
Chap. 373
372
Chap. 372
371
Chap. 371
370
Chap. 370
369
Chap. 369
368
Chap. 368
367
Chap. 367
366
Chap. 366
365
Chap. 365
364
Chap. 364
363
Chap. 363
362
Chap. 362
361
Chap. 361
360
Chap. 360
359
Chap. 359
358
Chap. 358
357
Chap. 357
356
Chap. 356
355
Chap, 355
354
Chap. 354
353
Chap. 353
352
Chap. 352
351
Chap. 351
350
Chap. 350
349
Chap. 349
348
Chap. 348
347
Chap. 347
346
Chap. 346
345
Chap. 345
344
Chap. 344
343
Chap. 343
342
Chap. 342
341
Chap. 341
340
Chap. 340
339
Chap. 339
338
Chap. 338
337
Chap. 337
336
Chap. 336
335
Chap. 335
334
Chap. 334
333
Chap. 333
332
Chap. 332
331
Chap. 331
330
Chap. 330
329
Chap. 329
328
Chap. 328
327
Chap. 327
326
Chap. 326
325
Chap. 325
324
Chap. 324
323
Chap. 323
322
Chap. 322
321
Chap. 321
320
Chap. 320
319
Chap. 319
318
Chap. 318
317
Chap. 317
316
Chap. 316
315
Chap. 315
314
Chap. 314
313
Chap. 313
312
Chap. 312
311
Chap. 311
310
Chap. 310
309
Chap. 309
308
Chap. 308
307
Chap. 307
306
Chap. 306
305
Chap. 305
304
Chap. 304
303
Chap. 303
302
Chap. 302
301
Chap. 301
300
Chap. 300
299
Chap. 299
298
Chap. 298
297
Chap. 297
296
Chap. 296
295
Chap. 295
294
Chap. 294
293
Chap. 293
292
Chap. 292
291
Chap. 291
290
Chap. 290
289
Chap. 289
288
Chap. 288
287
Chap. 287
286
Chap. 286
285
Chap. 285
284
Chap. 284
283
Chap. 283
282
Chap. 282
281
Chap. 281
280
Chap. 280
279
Chap. 279
278
Chap. 278
277
Chap. 277
276
Chap. 276
275
Chap. 275
274
Chap. 274
273
Chap. 273
272
Chap. 272
271
Chap. 271
270
Chap. 270
269
Chap. 269
268
Chap. 268
267
Chap. 267
266
Chap. 266
265
Chap. 265
264
Chap. 264
263
Chap. 263
262
Chap. 262
261
Chap. 261
260
Chap. 260
259
Chap. 259
258
Chap. 258
257
Chap. 257
256
Chap. 256
255
Chap. 255
254
Chap. 254
253
Chap. 253
252
Chap. 252
251
Chap. 251
250
Chap. 250
249
Chap. 249
248
Chap. 248
247
Chap. 247
246
Chap. 246
245
Chap. 245
244
Chap. 244
243
Chap. 243
242
Chap. 242
241
Chap. 241
240
Chap. 240
239
Chap. 239
238
Chap. 238
237
Chap. 237
236
Chap. 236
235
Chap. 235
234
Chap. 234
233
Chap. 233
232
Chap. 232
231
Chap. 231
230
Chap. 230
229
Chap. 229
228
Chap. 228
227
Chap. 227
226
Chap. 226
225
Chap. 225
224
Chap. 224
223
Chap. 223
222
Chap. 222
221
Chap. 221
220
Chap. 220
219
Chap. 219
218
Chap. 218
217
Chap. 217
216
Chap. 216
215
Chap. 215
214
Chap. 214
213
Chap. 213
212
Chap. 212
211
Chap. 211
210
Chap. 210
209
Chap. 209
208
Chap. 208
207
Chap. 207
206
Chap. 206
205
Chap. 205
204
Chap. 204
203
Chap. 203
202
Chap. 202
201
Chap. 201
200
Chap. 200
199
Chap. 199
198
Chap. 198
197
Chap. 197
196
Chap. 196
195
Chap. 195
194
Chap. 194
193
Chap. 193
192
Chap. 192
191
Chap. 191
190
Chap. 190
189
Chap. 189
188
Chap. 188
187
Chap. 187
186
Chap. 186
185
Chap. 185
184
Chap. 184
183
Chap. 183
182
Chap. 182
181
Chap. 181
180
Chap. 180
179
Chap. 179
178
Chap. 178
177
Chap. 177
176
Chap. 176
175
Chap. 175
174
Chap. 174
173
Chap. 173
172
Chap. 172
171
Chap. 171
170
Chap. 170
169
Chap. 169
168
Chap. 168
167
Chap. 167
166
Chap. 166
165
Chap. 165
164
Chap. 164
163
Chap. 163
162
Chap. 162
161
Chap. 161
160
Chap. 160
159
Chap. 159
158
Chap. 158
157
Chap. 157
156
Chap. 156
155
Chap. 155
154
Chap. 154
153
Chap. 153
152
Chap. 152
151
Chap. 151
150
Chap. 150
149
Chap. 149
148
Chap. 148
147
Chap. 147
146
Chap. 146
145
Chap. 145
144
Chap. 144
143
Chap. 143
142
Chap. 142
141
Chap. 141
140
Chap. 140
139
Chap. 139
138
Chap. 138
137
Chap. 137
136
Chap. 136
135
Chap. 135
134
Chap. 134
133
Chap. 133
132
Chap. 132
131
Chap. 131
130
Chap. 130
129
Chap. 129
128
Chap. 128
127
Chap. 127
126
Chap. 126
125
Chap. 125
124
Chap. 124
123
Chap. 123
122
Chap. 122
121
Chap. 121
120
Chap. 120
119
Chap. 119
118
Chap. 118
117
Chap. 117
116
Chap. 116
115
Chap. 115
114
Chap. 114
113
Chap. 113
112
Chap. 112
111
Chap. 111
110
Chap. 110
109
Chap. 109
108
Chap. 108
107
Chap. 107
106
Chap. 106
105
Chap. 105
104
Chap. 104
103
Chap. 103
102
Chap. 102
101
Chap. 101
100
Chap. 100
99
Chap. 99
98
Chap. 98
97
Chap. 97
96
Chap. 96
95
Chap. 95
94
Chap. 94
93
Chap. 93
92
Chap. 92
91
Chap. 91
90
Chap. 90
89
Chap. 89
88
Chap. 88
87
Chap. 87
86
Chap. 86
85
Chap. 85
84
Chap. 84
83
Chap. 83
82
Chap. 82
81
Chap. 81
80
Chap. 80
79
Chap. 79
78
Chap. 78
77
Chap. 77
76
Chap. 76
75
Chap. 75
74
Chap. 74
73
Chap. 73
72
Chap. 72
71
Chap. 71
70
Chap. 70
69
Chap. 69
68
Chap. 68
67
Chap. 67
66
Chap. 66
65
Chap. 65
64
Chap. 64
63
Chap. 63
62
Chap. 62
61
Chap. 61
60
Chap. 60
59
Chap. 59
58
Chap. 58
57
Chap. 57
56
Chap. 56
55
Chap. 55
54
Chap. 54
53
Chap. 53
52
Chap. 52
51
Chap. 51
50
Chap. 50
49
Chap. 49
48
Chap. 48
47
Chap. 47
46
Chap. 46
45
Chap. 45
44
Chap. 44
43
Chap. 43
42
Chap. 42
41
Chap. 41
40
Chap. 40
39
Chap. 39
38
Chap. 38
37
Chap. 37
36
Chap. 36
35
Chap. 35
34
Chap. 34
33
Chap. 33
32
Chap. 32
31
Chap. 31
30
Chap. 30
29
Chap. 29
28
Chap. 28
27
Chap. 27
26
Chap. 26
25
Chap. 25
24
Chap. 24
23
Chap. 23
22
Chap. 22
21
Chap. 21
20
Chap. 20
19
Chap. 19
18
Chap. 18
17
Chap. 17
16
Chap. 16
15
Chap.15
14
Chap. 14
13
Chap. 13
12
Chap. 12
11
Chap. 11
10
Chap. 10
9
Chap. 9
8
Chap. 8
7
Chap. 7
6
Chap. 6
5
Chap. 5
4
Chap. 4
3
Chap. 3
2
Chap. 2
1
Chap. 1
Xem toàn bộ
Tải PDF [ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play