Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Cáo nhỏ @_@

Em Nghĩ Sẽ Chạy Thoát Khỏi Tôi ?

4.6 |

Tên tác giả: Cáo nhỏ @_@

❄ • Thể loại : Đam mỹ ( chiếm hữu cao ) • ❄
• Tác giả : Cáo Nhỏ @_@
•🍷 Tác phẩm đầu tiên của Cáo 🍷•

Truyện này do Cáo nhỏ @_@ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Em Nghĩ Sẽ Chạy Thoát Khỏi Tôi ?
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 147 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
GTNV
2
Chap 1
3
Chap 2
4
Chap 3
5
Chap 4
6
Chap 5
7
Chap 6
8
Chap 7
9
Chap 8
10
Chap 9
11
Chap 10
12
Chap 11
13
Chap 12
14
Chap 13
15
Chap 14
16
Chap 15
17
Chap 16
18
Chap 17
19
Chap 18
20
Chap 19
21
Chap 20
22
Chap 21
23
Chap 22
24
Chap 23
25
Chap 24
26
Chap 25
27
Chap 26
28
Chap 27
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40 ( Bão 1)
41
Chap 41 ( Bão 2 )
42
Chap 42 ( Bão 3 )
43
Chap 43 ( Bão 4 )
44
Chap 44 ( Bão 5 )
45
Chap 45 ( Bão 6 )
46
Chap 46 ( Bão 7 )
47
Chap 47 ( Bão 8 )
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 68
68
Chap 69 ( H nhẹ )
69
Chap 70 _ END PHẦN 1 _
70
Thông Báo
71
Chap 1 • PHẦN 2 •
72
Chap 2
73
Chap 3
74
Chap 4
75
Chap 5
76
Chap 6
77
Chap 7
78
Chap 8
79
Chap 9
80
Chap 10
81
Chap 11
82
Chap 11
83
Chap 12
84
Chap 13
85
Chap 14
86
Chap 15
87
Chap 16
88
Chap 17
89
Chap 18
90
Chap 19
91
Chap 20
92
Chap 21
93
Chap 22
94
Chap 23
95
Chap 24
96
Chap 25
97
Chap 26
98
Chap 27
99
Chap 28
100
Chap 29
101
Chap 30
102
Chap 31
103
Chap 32
104
Chap 33
105
Chap 34
106
Chap 35
107
Chap 36
108
Chap 37
109
Chap 38
110
Chap 39
111
Chap 40
112
Chap 41
113
Chap 42
114
Chap 43
115
Chap 44
116
Chap 45
117
Chap 46 + 47
118
Chap 48
119
Chap 50
120
Chap 51
121
Chap 52
122
Chap 53
123
Chap 54
124
Chap 55
125
Chap 56
126
Chap 57
127
Chap 58
128
Chap 59
129
Chap 60
130
Chap 61
131
Chap 62
132
Chap 63
133
Chap 64
134
Chap 65
135
Chap 66
136
Chap 67
137
Chap 68
138
Chap 69
139
Chap 70
140
Chap 71
141
Chap 72
142
Chap 73
143
Chap 74
144
Chap 75
145
Chap 76
146
Chap 77
147
Chap 78 _ THE END _
147
Chap 78 _ THE END _
146
Chap 77
145
Chap 76
144
Chap 75
143
Chap 74
142
Chap 73
141
Chap 72
140
Chap 71
139
Chap 70
138
Chap 69
137
Chap 68
136
Chap 67
135
Chap 66
134
Chap 65
133
Chap 64
132
Chap 63
131
Chap 62
130
Chap 61
129
Chap 60
128
Chap 59
127
Chap 58
126
Chap 57
125
Chap 56
124
Chap 55
123
Chap 54
122
Chap 53
121
Chap 52
120
Chap 51
119
Chap 50
118
Chap 48
117
Chap 46 + 47
116
Chap 45
115
Chap 44
114
Chap 43
113
Chap 42
112
Chap 41
111
Chap 40
110
Chap 39
109
Chap 38
108
Chap 37
107
Chap 36
106
Chap 35
105
Chap 34
104
Chap 33
103
Chap 32
102
Chap 31
101
Chap 30
100
Chap 29
99
Chap 28
98
Chap 27
97
Chap 26
96
Chap 25
95
Chap 24
94
Chap 23
93
Chap 22
92
Chap 21
91
Chap 20
90
Chap 19
89
Chap 18
88
Chap 17
87
Chap 16
86
Chap 15
85
Chap 14
84
Chap 13
83
Chap 12
82
Chap 11
81
Chap 11
80
Chap 10
79
Chap 9
78
Chap 8
77
Chap 7
76
Chap 6
75
Chap 5
74
Chap 4
73
Chap 3
72
Chap 2
71
Chap 1 • PHẦN 2 •
70
Thông Báo
69
Chap 70 _ END PHẦN 1 _
68
Chap 69 ( H nhẹ )
67
Chap 68
66
Chap 66
65
Chap 65
64
Chap 64
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
Chap 57
56
Chap 56
55
Chap 55
54
Chap 54
53
Chap 53
52
Chap 52
51
Chap 51
50
Chap 50
49
Chap 49
48
Chap 48
47
Chap 47 ( Bão 8 )
46
Chap 46 ( Bão 7 )
45
Chap 45 ( Bão 6 )
44
Chap 44 ( Bão 5 )
43
Chap 43 ( Bão 4 )
42
Chap 42 ( Bão 3 )
41
Chap 41 ( Bão 2 )
40
Chap 40 ( Bão 1)
39
Chap 39
38
Chap 38
37
Chap 37
36
Chap 36
35
Chap 35
34
Chap 34
33
Chap 33
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 27
27
Chap 26
26
Chap 25
25
Chap 24
24
Chap 23
23
Chap 22
22
Chap 21
21
Chap 20
20
Chap 19
19
Chap 18
18
Chap 17
17
Chap 16
16
Chap 15
15
Chap 14
14
Chap 13
13
Chap 12
12
Chap 11
11
Chap 10
10
Chap 9
9
Chap 8
8
Chap 7
7
Chap 6
6
Chap 5
5
Chap 4
4
Chap 3
3
Chap 2
2
Chap 1
1
GTNV
Xem toàn bộ
Tải PDF Em Nghĩ Sẽ Chạy Thoát Khỏi Tôi ?
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play