Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: CQ520944

Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

5.0 |

Tên tác giả: CQ520944

Tôi bị cắt đứt gân mạch, phong quan chôn sống. Nhưng bọn họ không biết rằng tôi có mệnh cách phong thủy, họa bì chiêu hồn, tẩu âm cản thi, huyền sáp khôi lỗi, đào hố trên tổ địa, bày bàn ăn tế Hà Thần, ngũ lôi chấn pháp phá tẩy uế, Hồ Hoàng bạch liễu thỉnh đạo binh, Miêu Cương dưỡng cổ giả, Nam Cương nuôi tiểu quỷ...

Truyện này do CQ520944 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 56 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Phong thủy phá rồng xanh.
2
Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan.
3
Chương 3: Ba mươi sáu đồng tiền. Lôi trì.
4
Chương 4: Ngũ quỷ nối mạch.
5
Chương 5: Linh Môn truyền nhân.
6
Chương 6: Xuất sơn. Nhân gian hoạt Diêm Vương.
7
Chương 7: Tào gia, như nhật trung thiên.
8
Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ.
9
Chương 9: Mỹ nhân thi hương.
10
Chương 10: Tào gia lão trạch, quỷ khí ngút trời.
11
Chương 11: Đăng sát. Tứ đại môn thần.
12
Chương 12: Một bước rung chuông. Đoạt hồn.
13
Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.
14
Chương 14. Máu của đồng nam. Xem kịch.
15
chương 15. Phấn đầu lĩnh, thay mận đổi đào.
16
Chương 16. Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi.
17
Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.
18
Chương 18. Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông.
19
Chương 19
20
Chương 20. Thất khiếu chảy máu, ác quỷ đầy nhà.
21
Chương 21. Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo.
22
Chương 22. Ông trời có đức hiếu sinh, tiền tài tự tìm đến cửa.
23
Chương 23.
24
Chương 24. Giấy bùa vàng, đinh trấn quỷ.
25
Chương 25. Quan tài, cọng rơm cứu mạng.
26
Chương 26. Phong quan, cầu kết âm.
27
Chương 27. Điểm hương, như ong vỡ tổ.
28
Chương 28. Dưới tượng Bồ Tát có cánh cửa đen đỏ bí mật.
29
Chương 29. Thi thể bị xích, giường băng lao ngục.
30
Chương 30. Tả nhãn, dấu kín như bưng.
31
Chương 31. Trấn huyết mạch, đổi đầu hoán mệnh.
32
Chương 32. Âm dương trang dung, hắc bạch la sát.
33
Chương 33
34
Chương 34. Đinh trấn thi.
35
Chương 35. Tay ngọc mảnh mai, mắt quỷ trấn ngục.
36
Chương 36.
37
Chương 37.
38
Chương 38.
39
Chương 39.
40
Chương 40.
41
Chương 41
42
Chương 42.
43
Chương 43.
44
Chuong 44.
45
Chương 45.
46
Chương 46.
47
Chương 47.
48
Chuong 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51.
52
Chương 52.
53
Chương 53.
54
Chương 54
55
Chương 55.
56
Chương 56.
56
Chương 56.
55
Chương 55.
54
Chương 54
53
Chương 53.
52
Chương 52.
51
Chương 51.
50
Chương 50
49
Chương 49
48
Chuong 48
47
Chương 47.
46
Chương 46.
45
Chương 45.
44
Chuong 44.
43
Chương 43.
42
Chương 42.
41
Chương 41
40
Chương 40.
39
Chương 39.
38
Chương 38.
37
Chương 37.
36
Chương 36.
35
Chương 35. Tay ngọc mảnh mai, mắt quỷ trấn ngục.
34
Chương 34. Đinh trấn thi.
33
Chương 33
32
Chương 32. Âm dương trang dung, hắc bạch la sát.
31
Chương 31. Trấn huyết mạch, đổi đầu hoán mệnh.
30
Chương 30. Tả nhãn, dấu kín như bưng.
29
Chương 29. Thi thể bị xích, giường băng lao ngục.
28
Chương 28. Dưới tượng Bồ Tát có cánh cửa đen đỏ bí mật.
27
Chương 27. Điểm hương, như ong vỡ tổ.
26
Chương 26. Phong quan, cầu kết âm.
25
Chương 25. Quan tài, cọng rơm cứu mạng.
24
Chương 24. Giấy bùa vàng, đinh trấn quỷ.
23
Chương 23.
22
Chương 22. Ông trời có đức hiếu sinh, tiền tài tự tìm đến cửa.
21
Chương 21. Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo.
20
Chương 20. Thất khiếu chảy máu, ác quỷ đầy nhà.
19
Chương 19
18
Chương 18. Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông.
17
Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.
16
Chương 16. Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi.
15
chương 15. Phấn đầu lĩnh, thay mận đổi đào.
14
Chương 14. Máu của đồng nam. Xem kịch.
13
Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.
12
Chương 12: Một bước rung chuông. Đoạt hồn.
11
Chương 11: Đăng sát. Tứ đại môn thần.
10
Chương 10: Tào gia lão trạch, quỷ khí ngút trời.
9
Chương 9: Mỹ nhân thi hương.
8
Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ.
7
Chương 7: Tào gia, như nhật trung thiên.
6
Chương 6: Xuất sơn. Nhân gian hoạt Diêm Vương.
5
Chương 5: Linh Môn truyền nhân.
4
Chương 4: Ngũ quỷ nối mạch.
3
Chương 3: Ba mươi sáu đồng tiền. Lôi trì.
2
Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan.
1
Chương 1: Phong thủy phá rồng xanh.
Xem toàn bộ
Tải PDF Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play