Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Cherry Jully

Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai

4.9 |

Tên tác giả: Cherry Jully

Nữ chính: Bạch An Tịch
Dàn nam chính: Bạch Tạ Lâm, Bạch Dĩ Hiên, Bạch Dịch Thiên, Bạch Âm Hàn, Bạch Tiêu Thần*Lưu ý: Mấy chap về sau có H. Nếu không thích thì đừng đọc ạ . Đã cảnh báo và mong các bạn sẽ không báo cáo truyện mình

Truyện này do Cherry Jully cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 406 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chap 1
2
Chap 2
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5
6
Chap 6
7
Chap 7
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
109
Chap 109
110
Chap 110
111
Chap 111
112
Chap 112
113
Chap 113
114
Chao 114
115
Chap 115
116
Chap 116
117
Chap 117
118
Chap 118
119
Chap 119
120
Chap 120
121
Chap 121
122
Chap 122
123
Chap 123
124
Chap 124
125
Chap 125
126
Chap 126
127
Chap 127
128
Chap 128
129
Chap 129 (Ngoại truyện)
130
Chap 130
131
Chap 131
132
Chap 132
133
Chap 133
134
Chap 134
135
Chap 135
136
Chap 136
137
Chap 137
138
Chap 138
139
Chap 139
140
Chap 140
141
Chap 141
142
Chap 142
143
Chap 143
144
Chap 144
145
Chap 145
146
Chap 146
147
Chap 147
148
Chap 148
149
Chap 149
150
Chap 150
151
Chap 151
152
Chap 152
153
Chap 153
154
Chap 154
155
Chap 155
156
Chap 156
157
Chap 157
158
Chap 158
159
Chap 159
160
Chap 160
161
Chap 161
162
Chap 162
163
Chap 163
164
Chap 165
165
Chap 164
166
Chap 166
167
Chap 167
168
Chap 168
169
Chap 169
170
Chap 170
171
Chap 171
172
Chap 172
173
Chap 173
174
Chap 174
175
Chap 175
176
Chap 176
177
Chap 177
178
Chap 178
179
Chap 179
180
Chap 180
181
Chap 181
182
Chap 182
183
Chap 183
184
Chap 184
185
Chap 185
186
Chap 186
187
Chap 187
188
Chap 188
189
Chap 189
190
Chap 190
191
Chap 191
192
Chap 192
193
Chap 193
194
Chap 194
195
Chap 195
196
Chap 196
197
Chap 197
198
Chap 198
199
Chap 199
200
Chap 200
201
Chap 201
202
Chap 202
203
Chap 203
204
Chap 204
205
Chap 205
206
Chap 206
207
Chap 207
208
Chap 208
209
Chap 209
210
Chap 210
211
Chao 211
212
Chap 212
213
Chap 213
214
Chap 214
215
Chao 215
216
Chap 216
217
Chap 217
218
Chap 218
219
Chap 219
220
Chap 220
221
Chap 221
222
Chap 222
223
Chap 223
224
Chap 224
225
Chap 225
226
Chap 226
227
Chap 227
228
Chap 228
229
Chap 229
230
Chap 230
231
Chap 231
232
Chap 232
233
Chap 233
234
Chap 234
235
Chap 235
236
Chap 236
237
Chap 237
238
Chap 238
239
Chap 239
240
Chap 240
241
Chap 241
242
Chap 242
243
Chap 243
244
Chap 244
245
Chap 245
246
Chap 246
247
Chap 247
248
Chap 248
249
Chap 249
250
Chap 250
251
Chap 251
252
Chap 252
253
Chap 253
254
Chap 254
255
Chap 255
256
Chap 256
257
Chap 257
258
Chap 258
259
Chap 259
260
Chap 260
261
Chap 261
262
Chap 262
263
Chap 263
264
Chap 264
265
Chap 265
266
Chap 266
267
Chap 267
268
Chap 268
269
Chap 269
270
Chap 270
271
Chap 271
272
Chap 272
273
Chap 273
274
Chap 274
275
Chap 275
276
Chap 276
277
Chap 277
278
Chap 278
279
Chap 279
280
Chap 280
281
Chap 281
282
Chap 282
283
Chap 283
284
Chap 284
285
Chap 285
286
Chap 286
287
Chap 287
288
Chap 288
289
Chap 289
290
Chap 290
291
Chap 291
292
Chap 292
293
Chap 293
294
Chap 294
295
Chap 295
296
Chap 296
297
Chap 297
298
Chap 298
299
Chap 299
300
Chap 300
301
Chap 301
302
Chap 302
303
Chap 303
304
Chap 304
305
Chap 305
306
Chap 306
307
Chap 307
308
Chap 308
309
Chap 309
310
Chap 310
311
Chap 311
312
Chap 312
313
Chap 313
314
Chap 314
315
Chap 315
316
Chap 316
317
Chap 317
318
Chap 318
319
Chap 319
320
Chap 320
321
Chap 321
322
Chap 322
323
Chap 323
324
Chap 324
325
Chap 325
326
Chap 326
327
Chap 327
328
Chap 328
329
Chap 329
330
Chap 330
331
Chap 331
332
Chap 332
333
Chap 333
334
Chap 334
335
Chap 335
336
Chap 336
337
Chap 337
338
Chap 338
339
Chap 339
340
Chap 340
341
Chap 341
342
Chap 342
343
Chap 343
344
Chap 344
345
Chap 345
346
Chap 346
347
Chap 347
348
Chap 348
349
Chap 349
350
Chap 350
351
Chap 351
352
Chap 352
353
Chap 353
354
Chap 354
355
Chap 355
356
Chap 356
357
Chap 357
358
Chap 358
359
Chap 359
360
Chap 360
361
Chap 361
362
Chap 362
363
Chap 363
364
Chap 364
365
Chap 365
366
Chap 366
367
Chap 367 (H+++)
368
Chap 368
369
Chap 369 (H nhẹ)
370
Chap 370
371
Chap 371
372
Chap 372
373
Chap 373
374
Chap 374
375
Chap 375
376
Chap 376
377
Chap 377
378
Chap 378 (H)
379
Chap 379
380
Chap 380
381
Chap 381
382
Chap 382
383
Chap 383
384
Chap 384
385
Chap 385
386
Chap 386
387
Chap 387
388
Chap 388
389
Chap 389
390
Chap 390
391
Chap 391
392
Chap 392
393
Chap 393
394
Chap 394
395
Chap 395
396
Chap 396
397
Chap 397
398
Chap 398
399
Chap 399
400
Chap 400 - End
401
Q$A (Hỏi và đáp)
402
Ngoại truyện 1
403
Ngoại truyện 2
404
Ngoại truyện 3
405
Ngoại truyện 4
406
Ngoại truyện 5
406
Ngoại truyện 5
405
Ngoại truyện 4
404
Ngoại truyện 3
403
Ngoại truyện 2
402
Ngoại truyện 1
401
Q$A (Hỏi và đáp)
400
Chap 400 - End
399
Chap 399
398
Chap 398
397
Chap 397
396
Chap 396
395
Chap 395
394
Chap 394
393
Chap 393
392
Chap 392
391
Chap 391
390
Chap 390
389
Chap 389
388
Chap 388
387
Chap 387
386
Chap 386
385
Chap 385
384
Chap 384
383
Chap 383
382
Chap 382
381
Chap 381
380
Chap 380
379
Chap 379
378
Chap 378 (H)
377
Chap 377
376
Chap 376
375
Chap 375
374
Chap 374
373
Chap 373
372
Chap 372
371
Chap 371
370
Chap 370
369
Chap 369 (H nhẹ)
368
Chap 368
367
Chap 367 (H+++)
366
Chap 366
365
Chap 365
364
Chap 364
363
Chap 363
362
Chap 362
361
Chap 361
360
Chap 360
359
Chap 359
358
Chap 358
357
Chap 357
356
Chap 356
355
Chap 355
354
Chap 354
353
Chap 353
352
Chap 352
351
Chap 351
350
Chap 350
349
Chap 349
348
Chap 348
347
Chap 347
346
Chap 346
345
Chap 345
344
Chap 344
343
Chap 343
342
Chap 342
341
Chap 341
340
Chap 340
339
Chap 339
338
Chap 338
337
Chap 337
336
Chap 336
335
Chap 335
334
Chap 334
333
Chap 333
332
Chap 332
331
Chap 331
330
Chap 330
329
Chap 329
328
Chap 328
327
Chap 327
326
Chap 326
325
Chap 325
324
Chap 324
323
Chap 323
322
Chap 322
321
Chap 321
320
Chap 320
319
Chap 319
318
Chap 318
317
Chap 317
316
Chap 316
315
Chap 315
314
Chap 314
313
Chap 313
312
Chap 312
311
Chap 311
310
Chap 310
309
Chap 309
308
Chap 308
307
Chap 307
306
Chap 306
305
Chap 305
304
Chap 304
303
Chap 303
302
Chap 302
301
Chap 301
300
Chap 300
299
Chap 299
298
Chap 298
297
Chap 297
296
Chap 296
295
Chap 295
294
Chap 294
293
Chap 293
292
Chap 292
291
Chap 291
290
Chap 290
289
Chap 289
288
Chap 288
287
Chap 287
286
Chap 286
285
Chap 285
284
Chap 284
283
Chap 283
282
Chap 282
281
Chap 281
280
Chap 280
279
Chap 279
278
Chap 278
277
Chap 277
276
Chap 276
275
Chap 275
274
Chap 274
273
Chap 273
272
Chap 272
271
Chap 271
270
Chap 270
269
Chap 269
268
Chap 268
267
Chap 267
266
Chap 266
265
Chap 265
264
Chap 264
263
Chap 263
262
Chap 262
261
Chap 261
260
Chap 260
259
Chap 259
258
Chap 258
257
Chap 257
256
Chap 256
255
Chap 255
254
Chap 254
253
Chap 253
252
Chap 252
251
Chap 251
250
Chap 250
249
Chap 249
248
Chap 248
247
Chap 247
246
Chap 246
245
Chap 245
244
Chap 244
243
Chap 243
242
Chap 242
241
Chap 241
240
Chap 240
239
Chap 239
238
Chap 238
237
Chap 237
236
Chap 236
235
Chap 235
234
Chap 234
233
Chap 233
232
Chap 232
231
Chap 231
230
Chap 230
229
Chap 229
228
Chap 228
227
Chap 227
226
Chap 226
225
Chap 225
224
Chap 224
223
Chap 223
222
Chap 222
221
Chap 221
220
Chap 220
219
Chap 219
218
Chap 218
217
Chap 217
216
Chap 216
215
Chao 215
214
Chap 214
213
Chap 213
212
Chap 212
211
Chao 211
210
Chap 210
209
Chap 209
208
Chap 208
207
Chap 207
206
Chap 206
205
Chap 205
204
Chap 204
203
Chap 203
202
Chap 202
201
Chap 201
200
Chap 200
199
Chap 199
198
Chap 198
197
Chap 197
196
Chap 196
195
Chap 195
194
Chap 194
193
Chap 193
192
Chap 192
191
Chap 191
190
Chap 190
189
Chap 189
188
Chap 188
187
Chap 187
186
Chap 186
185
Chap 185
184
Chap 184
183
Chap 183
182
Chap 182
181
Chap 181
180
Chap 180
179
Chap 179
178
Chap 178
177
Chap 177
176
Chap 176
175
Chap 175
174
Chap 174
173
Chap 173
172
Chap 172
171
Chap 171
170
Chap 170
169
Chap 169
168
Chap 168
167
Chap 167
166
Chap 166
165
Chap 164
164
Chap 165
163
Chap 163
162
Chap 162
161
Chap 161
160
Chap 160
159
Chap 159
158
Chap 158
157
Chap 157
156
Chap 156
155
Chap 155
154
Chap 154
153
Chap 153
152
Chap 152
151
Chap 151
150
Chap 150
149
Chap 149
148
Chap 148
147
Chap 147
146
Chap 146
145
Chap 145
144
Chap 144
143
Chap 143
142
Chap 142
141
Chap 141
140
Chap 140
139
Chap 139
138
Chap 138
137
Chap 137
136
Chap 136
135
Chap 135
134
Chap 134
133
Chap 133
132
Chap 132
131
Chap 131
130
Chap 130
129
Chap 129 (Ngoại truyện)
128
Chap 128
127
Chap 127
126
Chap 126
125
Chap 125
124
Chap 124
123
Chap 123
122
Chap 122
121
Chap 121
120
Chap 120
119
Chap 119
118
Chap 118
117
Chap 117
116
Chap 116
115
Chap 115
114
Chao 114
113
Chap 113
112
Chap 112
111
Chap 111
110
Chap 110
109
Chap 109
108
Chap 108
107
Chap 107
106
Chap 106
105
Chap 105
104
Chap 104
103
Chap 103
102
Chap 102
101
Chap 101
100
Chap 100
99
Chap 99
98
Chap 98
97
Chap 97
96
Chap 96
95
Chap 95
94
Chap 94
93
Chap 93
92
Chap 92
91
Chap 91
90
Chap 90
89
Chap 89
88
Chap 88
87
Chap 87
86
Chap 86
85
Chap 85
84
Chap 84
83
Chap 83
82
Chap 82
81
Chap 81
80
Chap 80
79
Chap 79
78
Chap 78
77
Chap 77
76
Chap 76
75
Chap 75
74
Chap 74
73
Chap 73
72
Chap 72
71
Chap 71
70
Chap 70
69
Chap 69
68
Chap 68
67
Chap 67
66
Chap 66
65
Chap 65
64
Chap 64
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
Chap 57
56
Chap 56
55
Chap 55
54
Chap 54
53
Chap 53
52
Chap 52
51
Chap 51
50
Chap 50
49
Chap 49
48
Chap 48
47
Chap 47
46
Chap 46
45
Chap 45
44
Chap 44
43
Chap 43
42
Chap 42
41
Chap 41
40
Chap 40
39
Chap 39
38
Chap 38
37
Chap 37
36
Chap 36
35
Chap 35
34
Chap 34
33
Chap 33
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 28
27
Chap 27
26
Chap 26
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9
8
Chap 8
7
Chap 7
6
Chap 6
5
Chap 5
4
Chap 4
3
Chap 3
2
Chap 2
1
Chap 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play