Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Jusei

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

4.8 |

Tên tác giả: Jusei

Tên truyện: Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết.
Thể loại: Xuyên thư, 1x1, sủng ngọt, H+, hắc bang,He.
Tác giả: Jusei
Văn án:
Đường Nhạc vô cùng hâm mộ tác giả Cho Xin Chút Liêm Sỉ, mê tới nỗi đọc truyện của người ta đọc làm sao mà xuyên vào cuốn sách đó luôn.
Cậu khốn khổ thế nào lại xuyên vào vai phản diện, ác từ đầu truyện đến cuối truyện.

Truyện này do Jusei cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 479 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Không phải chap mới
214
Chương 213
215
Chương 214
216
Chương 215
217
Chương 216
218
Chương 217
219
Chương 218
220
Chương 219
221
Chương 220
222
Chương 221
223
Chương 222
224
Chương 223
225
Chương 224
226
Chương 225
227
Chương 226
228
Chương 227
229
Chương 228
230
Chương 229
231
Chương 230
232
Chương 231
233
Chương 232
234
Chương 233
235
Chương 234
236
Chương 235
237
Chương 236
238
Chương 237
239
Chap 238
240
Chương 239
241
Chương 240
242
Chương 241
243
Chương 242
244
Chương 243
245
Chương 244
246
Chương 245
247
Chương 246
248
Chương 247
249
Chương 248
250
Chương 249
251
Chương 250
252
Chương 251
253
Chương 252
254
Chương 253
255
Chương 254
256
Chương 255
257
Chương 256
258
Chương 257
259
Chương 258
260
Chương 259
261
Chương 260
262
Chương 261
263
Chương 262
264
Chương 263
265
Chương 264
266
Chương 265
267
Chương 266
268
Chương 267
269
Chương 268
270
Chương 269
271
Chương 270
272
Chương 271
273
Chương 272
274
Chương 273
275
Chương 274
276
Chương 275
277
Chương 276
278
Chương 277
279
Chương 278
280
Chương 279
281
Chương 280
282
Chương 281
283
Chương 282
284
Chương 283
285
Chương 284
286
Chương 285
287
Chương 286
288
Chương 287
289
Chương 288
290
Chương 289
291
Chương 290
292
Chương 291
293
Chương 292
294
Chương 293
295
Chương 294
296
Chương 295
297
Chương 296
298
Chương 297
299
Chương 298
300
Chương 299
301
Chương 300
302
Chương 301
303
Chương 302
304
Chương 303
305
Chương 304
306
Chương 305
307
Chương 306
308
Chương 307
309
Chương 308
310
Chương 309
311
Chương 310
312
Chương 311
313
Chương 312
314
Chương 313
315
Chương 314
316
Chương 315
317
Chương 316
318
Chương 317
319
Không phải chương mới
320
Chương 318
321
Chương 319
322
Chương 320
323
Chương 321
324
Chương 322
325
Chương 323
326
Chương 324
327
Chương 325
328
Chương 326
329
Chương 327
330
Chương 328
331
Chương 329
332
Chương 330
333
Chương 331
334
Chương 332
335
Chương 333
336
Chương 334
337
Chương 335
338
Chương 336
339
Chương 337
340
Chương 338
341
Chương 339
342
Chương 340
343
Chương 341
344
Chương 342
345
Chương 343
346
Chương 344
347
Chương 345
348
Chương 346
349
Chương 347
350
Chương 348
351
Chương 349
352
Chương 350
353
Chương 351
354
Chương 352
355
Chương 353
356
Chương 354
357
Chương 355
358
Chương 356
359
Chương 357
360
Chương 358
361
Chương 359
362
Chương 360
363
Chương 361
364
Chương 362
365
Chương 363
366
Chương 364
367
Chương 365
368
Chương 366
369
Chương 367
370
Chương 368
371
Chương 369
372
Chương 370
373
Chương 371
374
Chương 372
375
Chương 373
376
Chương 374
377
Chương 375
378
Chương 376
379
Chương 377
380
Chương 378
381
Chương 379
382
Chương 380
383
Chương 381
384
Chương 382
385
Chương 383
386
Chương 384
387
Chương 385
388
Chương 386
389
Chương 387
390
Chương 388
391
Chương 389
392
Chương 390
393
Chương 391
394
Chương 392
395
Chương 393
396
Chương 394
397
Chương 395
398
Chương 396
399
Chương 397
400
Chương 398
401
Chương 399
402
Chương 400
403
Chương 401
404
Chương 402
405
Chương 403
406
Chương 404
407
Chương 405
408
Chương 406
409
Chương 407
410
Chương 408
411
Chương 409
412
Chương 410
413
Chương 411
414
Chương 412
415
Chương 413
416
Chương 414
417
Chương 415
418
Chương 416
419
Chương 417
420
Chương 418
421
Chương 419
422
Chương 420
423
Chương 421
424
Chương 422
425
Chương 423
426
Chương 424
427
Chương 425
428
Chương 426
429
Chương 427
430
Chương 428
431
Chương 429
432
Chương 430
433
Chương 431
434
Chương 432
435
Chương 433
436
Chương 434
437
Chương 435
438
Chương 436
439
Chương 437
440
Chương 438
441
Chương 439
442
Chương 440
443
Chương 441
444
Chương 442
445
Chương 443
446
Chương 444
447
Chương 445
448
Chương 446
449
Chương 447
450
Chương 448
451
Chương 449
452
Chương 450
453
Chương 451
454
Chương 452
455
Chương 453
456
Chương 454
457
Chương 455
458
Chương 456
459
Chương 457
460
Chương 458
461
Chương 459
462
Chương 460
463
Chương 461
464
Chương 462
465
Chương 463
466
Chương 464
467
Chương 465
468
Chương 466
469
Chương 467
470
Chương 468
471
Chương 469
472
Chương 470
473
Chương 471
474
Chương 472
475
Chương 473
476
Chương 474
477
Chương 475
478
Chương 476
479
Chương 477
479
Chương 477
478
Chương 476
477
Chương 475
476
Chương 474
475
Chương 473
474
Chương 472
473
Chương 471
472
Chương 470
471
Chương 469
470
Chương 468
469
Chương 467
468
Chương 466
467
Chương 465
466
Chương 464
465
Chương 463
464
Chương 462
463
Chương 461
462
Chương 460
461
Chương 459
460
Chương 458
459
Chương 457
458
Chương 456
457
Chương 455
456
Chương 454
455
Chương 453
454
Chương 452
453
Chương 451
452
Chương 450
451
Chương 449
450
Chương 448
449
Chương 447
448
Chương 446
447
Chương 445
446
Chương 444
445
Chương 443
444
Chương 442
443
Chương 441
442
Chương 440
441
Chương 439
440
Chương 438
439
Chương 437
438
Chương 436
437
Chương 435
436
Chương 434
435
Chương 433
434
Chương 432
433
Chương 431
432
Chương 430
431
Chương 429
430
Chương 428
429
Chương 427
428
Chương 426
427
Chương 425
426
Chương 424
425
Chương 423
424
Chương 422
423
Chương 421
422
Chương 420
421
Chương 419
420
Chương 418
419
Chương 417
418
Chương 416
417
Chương 415
416
Chương 414
415
Chương 413
414
Chương 412
413
Chương 411
412
Chương 410
411
Chương 409
410
Chương 408
409
Chương 407
408
Chương 406
407
Chương 405
406
Chương 404
405
Chương 403
404
Chương 402
403
Chương 401
402
Chương 400
401
Chương 399
400
Chương 398
399
Chương 397
398
Chương 396
397
Chương 395
396
Chương 394
395
Chương 393
394
Chương 392
393
Chương 391
392
Chương 390
391
Chương 389
390
Chương 388
389
Chương 387
388
Chương 386
387
Chương 385
386
Chương 384
385
Chương 383
384
Chương 382
383
Chương 381
382
Chương 380
381
Chương 379
380
Chương 378
379
Chương 377
378
Chương 376
377
Chương 375
376
Chương 374
375
Chương 373
374
Chương 372
373
Chương 371
372
Chương 370
371
Chương 369
370
Chương 368
369
Chương 367
368
Chương 366
367
Chương 365
366
Chương 364
365
Chương 363
364
Chương 362
363
Chương 361
362
Chương 360
361
Chương 359
360
Chương 358
359
Chương 357
358
Chương 356
357
Chương 355
356
Chương 354
355
Chương 353
354
Chương 352
353
Chương 351
352
Chương 350
351
Chương 349
350
Chương 348
349
Chương 347
348
Chương 346
347
Chương 345
346
Chương 344
345
Chương 343
344
Chương 342
343
Chương 341
342
Chương 340
341
Chương 339
340
Chương 338
339
Chương 337
338
Chương 336
337
Chương 335
336
Chương 334
335
Chương 333
334
Chương 332
333
Chương 331
332
Chương 330
331
Chương 329
330
Chương 328
329
Chương 327
328
Chương 326
327
Chương 325
326
Chương 324
325
Chương 323
324
Chương 322
323
Chương 321
322
Chương 320
321
Chương 319
320
Chương 318
319
Không phải chương mới
318
Chương 317
317
Chương 316
316
Chương 315
315
Chương 314
314
Chương 313
313
Chương 312
312
Chương 311
311
Chương 310
310
Chương 309
309
Chương 308
308
Chương 307
307
Chương 306
306
Chương 305
305
Chương 304
304
Chương 303
303
Chương 302
302
Chương 301
301
Chương 300
300
Chương 299
299
Chương 298
298
Chương 297
297
Chương 296
296
Chương 295
295
Chương 294
294
Chương 293
293
Chương 292
292
Chương 291
291
Chương 290
290
Chương 289
289
Chương 288
288
Chương 287
287
Chương 286
286
Chương 285
285
Chương 284
284
Chương 283
283
Chương 282
282
Chương 281
281
Chương 280
280
Chương 279
279
Chương 278
278
Chương 277
277
Chương 276
276
Chương 275
275
Chương 274
274
Chương 273
273
Chương 272
272
Chương 271
271
Chương 270
270
Chương 269
269
Chương 268
268
Chương 267
267
Chương 266
266
Chương 265
265
Chương 264
264
Chương 263
263
Chương 262
262
Chương 261
261
Chương 260
260
Chương 259
259
Chương 258
258
Chương 257
257
Chương 256
256
Chương 255
255
Chương 254
254
Chương 253
253
Chương 252
252
Chương 251
251
Chương 250
250
Chương 249
249
Chương 248
248
Chương 247
247
Chương 246
246
Chương 245
245
Chương 244
244
Chương 243
243
Chương 242
242
Chương 241
241
Chương 240
240
Chương 239
239
Chap 238
238
Chương 237
237
Chương 236
236
Chương 235
235
Chương 234
234
Chương 233
233
Chương 232
232
Chương 231
231
Chương 230
230
Chương 229
229
Chương 228
228
Chương 227
227
Chương 226
226
Chương 225
225
Chương 224
224
Chương 223
223
Chương 222
222
Chương 221
221
Chương 220
220
Chương 219
219
Chương 218
218
Chương 217
217
Chương 216
216
Chương 215
215
Chương 214
214
Chương 213
213
Không phải chap mới
212
Chương 212
211
Chương 211
210
Chương 210
209
Chương 209
208
Chương 208
207
Chương 207
206
Chương 206
205
Chương 205
204
Chương 204
203
Chương 203
202
Chương 202
201
Chương 201
200
Chương 200
199
Chương 199
198
Chương 198
197
Chương 197
196
Chương 196
195
Chương 195
194
Chương 194
193
Chương 193
192
Chương192
191
Chương 191
190
Chương 190
189
Chương 189
188
Chương 188
187
Chương 187
186
Chương 186
185
Chương 185
184
Chương 184
183
Chương 183
182
Chương 182
181
Chương 181
180
Chương 180
179
Chương 179
178
Chương 178
177
Chương 177
176
Chương 176
175
Chương 175
174
Chương 174
173
Chương 173
172
Chương 172
171
Chương 171
170
Chương 170
169
Chương 169
168
Chương 168
167
Chương 167
166
Chương 166
165
Chương 165
164
Chương 164
163
Chương 163
162
Chương 162
161
Chương 161
160
Chương 160
159
Chương 159
158
Chương 158
157
Chương 157
156
Chương 156
155
Chương 155
154
Chương 154
153
Chương 153
152
Chương 152
151
Chương 151
150
Chương 150
149
Chương 149
148
Chương 148
147
Chương 147
146
Chương 146
145
Chương 145
144
Chương 144
143
Chương 143
142
Chương 142
141
Chương 141
140
Chương 140
139
Chương 139
138
Chương 138
137
Chương 137
136
Chương 136
135
Chương 135
134
Chương 134
133
Chương 133
132
Chương 132
131
Chương 131
130
Chương 130
129
Chương 129
128
Chương 128
127
Chương 127
126
Chương 126
125
Chương 125
124
Chương 124
123
Chương 123
122
Chương 122
121
Chương 121
120
Chương 120
119
Chương 119
118
Chương 118
117
Chương 117
116
Chương 116
115
Chương 115
114
Chương 114
113
Chương 113
112
Chương 112
111
Chương 111
110
Chương 110
109
Chương 109
108
Chương 108
107
Chương 107
106
Chương 106
105
Chương 105
104
Chương 104
103
Chương 103
102
Chương 102
101
Chương 101
100
Chương 100
99
Chương 99
98
Chương 98
97
Chương 97
96
Chương 96
95
Chương 95
94
Chương 94
93
Chương 93
92
Chương 92
91
Chương 91
90
Chương 90
89
Chương 89
88
Chương 88
87
Chương 87
86
Chương 86
85
Chương 85
84
Chương 84
83
Chương 83
82
Chương 82
81
Chương 81
80
Chương 80
79
Chương 79
78
Chương 78
77
Chương 77
76
Chương 76
75
Chương 75
74
Chương 74
73
Chương 73
72
Chương 72
71
Chương 71
70
Chương 70
69
Chương 69
68
Chương 68
67
Chương 67
66
Chương 66
65
Chương 65
64
Chương 64
63
Chương 63
62
Chương 62
61
Chương 61
60
Chương 60
59
Chương 59
58
Chương 58
57
Chương 57
56
Chương 56
55
Chương 55
54
Chương 54
53
Chương 53
52
Chương 52
51
Chương 51
50
Chương 50
49
Chương 49
48
Chương 48
47
Chương 47
46
Chương 46
45
Chương 45
44
Chương 44
43
Chương 43
42
Chương 42
41
Chương 41
40
Chương 40
39
Chương 39
38
Chương 38
37
Chương 37
36
Chương 36
35
Chương 35
34
Chương 34
33
Chương 33
32
Chương 32
31
Chương 31
30
Chương 30
29
Chương 29
28
Chương 28
27
Chương 27
26
Chương 26
25
Chương 25
24
Chương 24
23
Chương 23
22
Chương 22
21
Chương 21
20
Chương 20
19
Chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4
3
Chương 3
2
Chương 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF [Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play