Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Thanh Băng Tư Khả [ Tiểu Nhan Nhan ]

Hệ Thống, Đi Chơi Nào

4.7 |

Tên tác giả: Thanh Băng Tư Khả [ Tiểu Nhan Nhan ]

Một lần làm nhiệm vụ bị gày bẫy , Lãnh Thần Nhan không may mất mạng.

Nhưng ông trời lại không cho cô chết hoàn toàn. Lại được một hệ thống cứu vớt linh hồn trói buộc, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được sống lại.

Nhưng liệu sự thật có đơn giản chỉ là như vậy ? Lãnh Thần Nhan thực sự là ai ?

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ? Các bạn hãy đón xem nha.

( Ảnh bìa là một bạn độc giả cute tặng nha )

Truyện này do Thanh Băng Tư Khả [ Tiểu Nhan Nhan ] cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hệ Thống, Đi Chơi Nào
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 2274 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chapter 1
2
thế giới 1: Thanh xuân vườn trường , công lược bạn thân.
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
chap 12
13
chap 13
14
chap 14
15
Chap 15
16
chap 16
17
chao 17
18
chap 18
19
chap 19
20
chap 20
21
chap 21
22
chap 22
23
chap 23
24
chao 24
25
Thế giới 2 : Công lược ma tôn
26
TG2 (2)
27
TG 2 ( 3 )
28
TG 2 (4 )
29
TG 2 (5 )
30
TG2 : ( 6 )
31
TG2 (7)
32
Thế giới 2 : (8 )
33
Thế giới 2 ( 9 )
34
TG 2 (10)
35
TG 2 (11)
36
TG 2 : ( 12 )
37
Thế giới 2 :(13 )
38
Thế giới 2 (14 )
39
Thế giới 2 (15 )
40
TG 3 : Giao dịch hôn nhân (1)
41
TG3 : (2 )
42
TG3 ( 3 )
43
TG 3 (4 )
44
TG 3 (4)_
45
TG3 (6)
46
T G 3 ( 7 )
47
Thế giới 3 ( 8 )_
48
Thế giới 3 ( 9 )_
49
Thế giới 3 (10 )
50
Thế giới 3 (11)
51
Thế giới 3 (12 )
52
Thế giới 3 ( 13 )
53
Thế giới 3 ( 14 )
54
Thế giới 3 ( 15 )
55
Thế giới 3 ( 16 )
56
Thế giới 3 ( 17 )
57
Thế giới 3 ( 18 )
58
Thế giới 3 ( 19 )
59
Thế giới 3 ( 20 )
60
Thế giới 3 ( 21 )
61
Thế giới 3 ( 22 )
62
Thế giới 3 ( 23 )
63
Thế giới 3 ( 24 )
64
Thế giới 3 ( 25 )
65
Thế giới 3 ( 26 )
66
Thế giới 3
67
Thế giới 3 ( 28 )
68
Thế giới 3 ( 29 )
69
Thế giới 3 ( 30 )
70
Công lược ba nuôi.
71
Thế giới 4 (2)
72
Thế giới 4 (3)
73
Thế giới 4 ( 4 )
74
Thông báo của Khả nha
75
Thế giới 4 ( 5 )
76
Thế giới 4 ( 6 )
77
Thế giới 4 ( 7 )
78
Thế giới 4 ( 8 )
79
Thế giới 4 ( 9 )
80
Thế giới 4 ( 10 )
81
Thế giới 4 ( 11 )
82
Thế giới 4 ( 12 )
83
Thế giới 4 ( 13 )
84
Thế giới 4 ( 14 )
85
Thế giới 4 ( 15 )
86
Thế giới 4 ( 16 )
87
Thế giới 4 ( 17 )
88
Thế giới 4 ( 18 )
89
Thứ giới 4 ( 19 )
90
Thế giới 4 ( 20 )
91
Thế giới 4 ( 21 )
92
Thế giới 4 ( 22 )
93
Thế giới 4 ( 23 )
94
Thế giới 4 ( 24 )
95
Thế giới 4 ( 25 )
96
Thế giới 4 ( 26 )
97
Thế giới 4 ( 27 )
98
Thế giới 4 ( 28 )
99
Thế giới 4 ( 29 )
100
Thế giới 4 ( 30 )
101
Thế giới 4 ( 31 )
102
Thế giới 4 ( 32 )
103
Thế giới 4 ( 33 )
104
Thế giới 4 ( 34 )
105
Thế giới 4 ( 35 )
106
Thế giới 4 ( 36 )
107
Thế giới 4 ( 37 )
108
Thế giới 4 ( 38 )
109
Vương Gia là tra nam
110
Thế giới 5 (2)
111
Thế giới năm (3)
112
Thế giới 5 (4)
113
Thế giới 5 (5)
114
Thế giới 5(6)
115
Thế giới thứ 5(7)
116
Thế giới 5 ( 8 )
117
Thế giới 5 ( 9 )
118
Thế giới 5 ( 10 )
119
Thế giới 5 ( 11 )
120
Thế giới 5 ( 12 )
121
Thế giới 5 ( 13 )
122
Thế giới 5 ( 14 )
123
Thế giới 5 ( 15 )
124
Thế giới 5 ( 16 )
125
Thế giới 5 ( 17 )
126
Thế giới 5 ( 18 )
127
Thế giới 5 ( 19 )
128
Thế giới 5 ( 20 )
129
Thế giới 5 ( 21 )
130
Thế giới 5 ( 22 )
131
Thế giới 5 ( 23 )
132
Thế giới 5 ( 24 )
133
Thế giới 5 ( 25 )
134
Thế giới 5 ( 26 )
135
Thế giới 5 ( 27 )
136
Thế giới 5 ( 28 )
137
Thế giới 5 ( 29 )
138
Thế giới 5 ( 30 )_
139
Thế giới 5 ( 31 )
140
Thế giới 5 ( 32 )
141
TG6 : Học trưởng kiêu ngạo (1)
142
Thế giới 6 ( 2 )
143
Thế giới 6 ( 3 )
144
Thế giới 6 ( 4 )
145
Thế giới 6 ( 5 )
146
Thế giới 6 ( 6 )
147
Thế giới 6 ( 7 )
148
Thế giới 6 ( 8 )
149
Thế giới 6 ( 9 )
150
Thế giới 6 ( 10 )
151
Thế giới 6 ( 11 )
152
Thế giới 6 ( 12 )
153
Thế giới 6 ( 13 )
154
Thế giới 6 ( 14 )
155
Thế giới 6(15)
156
Thế giới 6 ( 16 )
157
Thế giới 6 ( 17 )
158
Thế giới 6 ( 18 )
159
Thế giới 6 ( 19 )
160
Thế giới 6 ( 20 )
161
Thế giới 6 ( 21 )
162
Thế giới 6 (22)
163
Thế giới 6 ( 23 )
164
Thế giới 6( 24)
165
Thế giới 6 ( 25 )
166
Thế giới 6 ( 26 )
167
Thế giới 6 ( 27 )
168
Thế giới 6 ( 28 )
169
Thế giới 6 ( 29)
170
Thế giới 6 ( 30 )
171
Thế giới 6 ( 31 )
172
Chú ơi, em yêu anh.
173
Thế giới 7(2)
174
Thế giới 7 ( 3 )
175
Thế giới 7 ( 4 )
176
Thế giới 7 (5)
177
Thế giới 7 ( 6 )
178
Thế giới 7 ( 7 )
179
Thế giới 7 ( 8 );
180
Thế giới 7 (9)
181
Thế giới 7 (10)
182
Thế giới 7 ( 11 )
183
Thế giới 7 ( 12 )
184
Thế giới 7 ( 13 )
185
Thế giới 7 ( 14 )
186
Thế giới 7 ( 15 )
187
Thế giới 7 ( 16 )
188
Thế giới 7( 17)
189
Thế giới 7( 18 )
190
Thế giới 7( 19 )
191
Thế giới 7 ( 20 )
192
Thế giới 7 ( 21 )
193
Thế giới 7 ( 22 )
194
Thế giới 7(23)
195
Thế giới 7 ( 24 )
196
Thế giới 7 ( 25 )
197
Thế giới 7 ( 26 )
198
Thế giới 7 ( 27 )
199
Thế giới 7 ( 28 )
200
Thế giới 7 ( 29 )
201
Thế giới 7 ( 30 )
202
Thế giới 7 ( 31 )
203
Thế giới 7 ( 32)
204
Thế giới 7 ( 33 )
205
Thế giới 7 ( 34 )
206
Thế giới 7 ( 35 )
207
Thế giới 7 ( 36 )
208
Thế giới 7 (37)
209
Thế giới 7 ( 38 )
210
Thế giới 7 ( 39 )
211
Thế giới 7 ( 40 )
212
Thế giới 7 ( 41 )
213
Thế giới 7 ( 42 )
214
Thế giới 7 ( 43 )
215
Thế giới 7 ( 44 )
216
Thế giới 7 ( 45 )
217
Thế giới 7 ( 46 )
218
Thế giới 7 ( 47 )
219
Thế giới 7 ( 48 )
220
Thế giới 7 ( hoàn )
221
Chủ nhân, yêu em đi (1)
222
Thế giới 8 (2)
223
Thế giới 8 ( 3 )
224
Thế giới 8 (4)
225
Thế giới 8 ( 5 )
226
Thế giới 8 ( 6 )
227
Thế giới 8 ( 7 )
228
Thế giới 8 (8)
229
Thế giới 8 ( 9 )
230
Thế giới 8 (10)
231
Thế giới 8 ( 11)
232
Thế giới 8 ( 12 )
233
Thế giới 8 ( 13 )
234
Thế giới 8 ( 14 )
235
Thế giới 8 ( 15 )
236
Thế giới 8 (16 )
237
Thế giới 8 ( 17 )
238
Thế giới 8 ( 18 )
239
Thế giới 8 ( 19 )
240
Thế giới 8 (20)
241
Thế giới 8 (11)
242
Thế giới 8 (22)
243
Thế giới 8 ( 24 ) _ Hoàn_
244
Công lược vị hôn phu
245
Thế giới 9 (2)
246
Thế giới 9 ( 3 )
247
Thế giới 9 (4)
248
Thế giới 9 (5 )
249
Thế giới 9 (6)
250
Thế giới 9 (7)
251
Thế giới 9 (8)
252
Thế giới 9 (9)
253
Thế giới 9 (10)
254
Thế giới 9 (11)
255
Thế giới 9 (12)
256
Thế giới 9 (13)
257
Thế giới 9 (14)
258
Thế giới 9 ( 15 )
259
Thế giới 9 (16)
260
Thế giới 9 (17 )
261
Thế giới 9 ( 18 )
262
Thế giới 9 ( 19 )
263
Thế giới 9 ( 20 )
264
Thế giới 9 (21)
265
Thế giới 9 ( 22 )
266
Thế giới 9 (23)
267
Thế giới 9 ( 24 )
268
Thế giới 9 ( 25 )
269
Thế giới 9 (26)
270
Thế giới 9 (27)
271
Thế giới 9 (28 )
272
Thế giới 9 (29 )
273
Thế giới 9 (30)
274
Thế giới 9 ( 31 )
275
Thế giới 9 ( 32 )
276
Thế giới 9 (33)
277
Thế giới 9 ( 34 )
278
Thế giới 9 (35)
279
Thế giới 9 ( 36 )
280
Thế giới 9 ( 38 )
281
Thế giới 9 (39)
282
Thế giới 9 (40)
283
Thế giới 9 (41)
284
Thế giới 9 (42 )
285
Thế giới 9(43)
286
Thế giới 9 (44)
287
Thế giới 9 (45 )
288
Thế giới 9 (46 )
289
Thế giới 9 (47)
290
Thế giới 9 (48)
291
Thế giới 9 (49)
292
Thế giới 9 (50)
293
Thế giới 9 (51)
294
Thế giới 9 ( 52 )
295
Không gian hệ thống
296
Nam chính là con trai tôi
297
Thế giới 10 (2)
298
Thế giới 10 (3)
299
Thế giới 10 (4)
300
Thế giới 10 (5 )
301
Thế giới 10 (6)
302
Thế giới 10 (7)
303
Thế giới 10 (8)
304
Thế giới 10 (9)
305
Thế giới 10 (10)
306
Thế giới 10 (11)
307
Thế giới 10 (12 )
308
Thế giới 10 (13)
309
Thế giới 10 (14)
310
Thế giới 10 (15)
311
Thế giới 10 (16)
312
Thế giới 10 ( 17 )
313
Thế giới 10 (18)
314
Thế giới 10 (19 )
315
Thế giới 10 (20)
316
Thế giới 10 (21)
317
Thế giới 10 (22)
318
Thế giới 10 (23)
319
Thế giới 10 (24)
320
Thế giới 10 ( 26)
321
Thế giới 10 ( 27)
322
Thế giới 10 ( 28)
323
Thế giới 10 ( 29 )
324
Thế giới 10 (30)
325
Thế giới 10 (31)
326
Thế giới 10 ( 32)
327
Thế giới 10 (33)
328
Thế giới 10 (34)
329
Thế giới 11: Ép hôn nam chính
330
Thế giới 11 (2)
331
Thế giới 11 (3)
332
Thế giới 11(4)
333
Thế giới 11 ( 5)
334
Thế giới 11 (6)
335
Thế giới 11(7)
336
Thế giới 11 (8)
337
Thế giới 11 ( 9)
338
Thế giới 11 (10)
339
Thế giới 11 (11)
340
Thế giới 11 ( 12 )
341
Thế giới 11 (13)
342
Thế giới 10 ( 14 )
343
Thế giới 11 (15)
344
Thế giới 11 (16)
345
Thế giới 11 ( 17)
346
Thế giới 11 ( 18)
347
Thế giới 11 ( 19)
348
Thế giới 11 ( 20)
349
Thế giới 11 ( 21 )
350
Thế giới 11 (22)
351
Thế giới 11 (23)
352
Thế giới 11(24)
353
Thế giới 11 ( 25 )
354
Thế giới 11 (26)
355
Thế giới 11 (27)
356
Thế giới 11 (30)
357
Thế giới 11 (31)
358
Thế giới 11 (32)
359
Thế giới 11 (33)
360
Thế giới 11 (34)
361
Thế giới 11 (35)
362
Thế giới 11 (36)
363
Thế giới 11 (37)
364
Thế giới 11 ( 38)
365
Thế giới 11 (39)
366
Thế giới 11( 40)
367
Thế giới 11 (41)
368
Thế giới 11 (42)
369
Thế giới 11(43)
370
Thế giới 11 (45)
371
Thế giới 11 (46)
372
Thế giới 11 (47)
373
Thế giới 11 (48)
374
Thế giới 11 (49)
375
Thế giới 11 (50)
376
Thế giới 11 (51)
377
Thế giới 11 (52)
378
Thế giới 11 ( 53 )
379
Thế giới 11 ( 54)
380
Thế giới 11 ( 55)
381
Thế giới 11 (56)
382
Thế giới 11 (57)
383
Thế giới 11 ( 58)
384
Thế giới 11 (59)
385
Thế giới 11 ( 60)
386
Thế giới 11 (61)
387
Thế giới 11 ( 62)
388
Thế giới 11 (63)
389
Thế giới 11 ( 64)
390
Thế giới 11 ( 65)
391
Thế giới 1 ( 66 )
392
Thế giới 11 ( 67)
393
Thế giới 11 ( 68)
394
Thế giới 11 ( 69)
395
Thế giới 11 ( 70 )
396
Thế giới 11 ( 71)
397
Thế giới 11 ( 71)
398
Thế giới 11 (72)
399
Thế giới 11 : Hoàn
400
Công lược lão đại ( 1 )
401
Thế giới 12 (2)
402
Thế giới 12 (3)
403
Thế giới 12 (4)
404
Thế giới 12 ( 5)
405
Thế giới 12 (6)
406
Thế giới 12 (7)
407
Thế giới 12 ( 8)
408
Thế giới 12 (9)
409
Thế giới 12 ( 10 )
410
Thế giới 12 ( 11)
411
Thế giới 12 ( 12)
412
Thế giới 12 (13)
413
Thế giới 12 ( 14)
414
Thé giới 12 ( 15)
415
Thế giới 12 (16)
416
Thế giới 12 ( 17)
417
Thế giới 12 ( 18 )
418
Thế giới 12 ( 19 )
419
Thế giới 12 ( 20 )
420
Thế giới 12 ( 21)
421
Thế giới 12( 22 )
422
Thế giới 12 ( 23 )
423
Thế giới 12 ( 24 )
424
Thế giới 12 ( 25)
425
Thế giới 12 ( 26)
426
Thế giới 12 ( 27)
427
Thế giới 12 ( 28)
428
Thế giới 12 ( 29)
429
Thế giới 12 ( 30)
430
Thế giới 12 ( 31)
431
Thế giới 12 ( 32)
432
Thế giới 12 ( 33)
433
Thế giới 12 ( 34 )
434
Thế giới 12 _ End_
435
Nam chính là sư phụ của tôi
436
Thế giới 13 (2)
437
Thế giới 13 (3)
438
Thế giới 13 (4)
439
Thế giới 13 (5)
440
Thế giới 13 (6)
441
Thế giới 13 ( 7)
442
Thế giới 13(8)
443
Thế giới 13 (9)
444
Thế giới 13 ( 10 )
445
Thế giới 13 ( 11 )
446
Thế giới 13 ( 12 )
447
Thông báo về lịch
448
Thế giới 13 ( 13)
449
Thế giới 13 ( 14 )
450
Thế giới 13( 15 )_
451
Thế giới 13 ( 16)
452
Thế giới 13 ( 17 )
453
Thế giới 13 ( 18 )
454
Thế giới 13 ( 19 )
455
Thế giới 13 ( 20 )
456
Thế giới 13 ( 21 )
457
Thế giới 3 (22)
458
Thế giới 12 ( 23 )
459
Thế giới 12 ( 24 )
460
Thế giới 13 ( 25 )
461
Thế giới 13 ( 26)
462
Thế giới 13 ( 27 )
463
Thế giới 13 ( 28 )
464
Thế giới 13 ( 29 )
465
Thế giới 13 ( 30 )
466
Thế giới 13 ( 31 )
467
Thế giới 13 ( 32 )
468
Thế giới 13 (33)
469
Thế giới 13 (34)
470
Thế giới 13 ( 35 )
471
Thế giới 13 ( 36 )
472
Thế giới 14 (1)
473
Thế giới 14 ( 2 )
474
Thế giới 14 (3)
475
Thế giới 14 (4)
476
Thế giới 14 ( 5 )
477
Thế giới 14 (6 )
478
Thế giới 14(7)
479
Thế giới 14 ( 8 )
480
Thế giới 14 (9 )
481
Thế giới 14 (10)
482
Thế giới 14 (11)
483
Thế giới 14 (12 )
484
Thế giới 14 (13)
485
Thế giới 14 (14)
486
Thế giới 14 (15)
487
Thế giới 14 (16)
488
Thế giới 14 (17 )
489
Thế giới 14 ( 18 )
490
Thế giới 14 (19):
491
Thế giới 14 (20 )
492
Thế giới 14 (21)
493
Thế giới 14 (22)
494
Thế giới 14 ( 23 )
495
Thế giới 14 (24 )
496
Thế giới 14 (25)
497
Thế giới 14 ( 26 )
498
Thế giới 14 (27)
499
Thế giới 14 (28 )
500
Thế giới 14 ( 29 )
501
Thế giới 14 (30)
502
Thế giới 14 (31)
503
Thế giới 14 ( 32)
504
Thế giới 14(33)
505
Thế giới 14(34)
506
Thế giới 14 ( 35 )
507
Thế giới 14 (36)
508
Trò chuyện cùng Khả
509
Thế giới 14 ( 37 )
510
Thế giới 14 ( 38 )
511
CL nam phản diện si tình (1)
512
Thế giới 15(2)
513
Thế giới 15 ( 3)
514
Thế giới 15 (4)
515
Thế giới 15 (5)
516
Thế giới 15 (6)
517
Thế giới 15 (7)
518
Thế giới 15 (8)
519
Thế giới 15 (9)_
520
Thế giới 15 (10)
521
Thế giới 15 (11 )
522
Thế giới 15 (12)
523
Thế giới 15(13)
524
Thế giới 15 (14)
525
Thế giới 15 (15)
526
Thế giới 15 (16)
527
Thế giới 15 (17)
528
Thế giới 15 (18)
529
Thế giới 15 (19)
530
Thế giới 15 (20)
531
Thế giới 15 (21)
532
Thế giới 15 (22)
533
Thế giới 15 (23)
534
Thế giới 15 (24)
535
Thế giới 5 ( 25 )
536
Thế giới 15 ( 26 )
537
Thế giới 15 (27)
538
Thế giới 15 ( 28 )
539
Thế giới 15 ( 29)
540
Thế giới 15 ( 30)
541
Thế giới 15 (31)
542
Thế giới 15 ( 32 )
543
Thế giới 15 ( 33 )
544
Thế giới 15 ( 34 )
545
Thế giới 15 ( 35)
546
Thế giới 15 ( 36)
547
Thế giới 15 (37 )
548
Thế giới 15 (38)
549
Thế giới 15 ( 39 )
550
Thư giới 15 ( 40)
551
Thế giới 15 (41)
552
Thế giới 15 ( 42 )
553
Thế giới 15 ( 43)
554
Thế giới 15 ( 44)
555
Thế giới 15 (45)
556
Thế giới 15 ( 46 )
557
Thế giới 15 (47)_
558
Thế giới 15 ( 48 )
559
Thế giới 15 ( 49 )
560
Thế giới 15 (50)
561
Thế giới 15( 51)
562
Thế giới 15 (52 )
563
Thế giới 15 ( 53 )
564
Thế giới 15 ( 54)
565
Thế giới 15 ( 55 )
566
Thế giới 15 ( 56)
567
Thế giới 15 ( 57)
568
Thế giới 15 ( 58)
569
Thế giới 15 ( 59)
570
Thế giới 15 ( 60)
571
Mộ Luân ca ca, ta hận huynh(1)
572
Thế giới 16 (2)
573
Thế giới 16 (3)
574
Thế giới 16 (4)
575
Thế giới 16 (5 )
576
Thế giới 16 ( 6 )
577
Thế giới 16 (7)
578
Thế giới 16 (8)!
579
Thế giới 16 (9)
580
Thế giới 16 ( 10 )
581
Thế giới 16 (11)
582
Thế giới 16 (12)
583
Thế giới 16 (13)
584
Thế giới 16 (14)
585
Thế giới 16 ( 15 )
586
Thế giới 16 ( 16)
587
Thế giới 16 (17)
588
Thế giới 16 ( 18)
589
Thế giới 16 (19)
590
Thế giới 16 (20)
591
Thế giới 16 (21)
592
Thế giới 16 ( 22)
593
Thế giới 16 ( 23 )
594
Thế giới 16 ( 24)
595
Thế giới 16 (25)
596
Thế giới 16 ( 26 )
597
Thế giới 16 ( 27)
598
Thế giới 16( 28)
599
Thế giới 16( 29)
600
Thế giới 16 ( 30 )
601
Thế giới 16 (31)
602
Thế giới 16 ( 32 ) _ End_
603
Ngoại truyện : Thế giới thực
604
Ngoại truyện ( 2 )_
605
Ngoại truyện (3)
606
Ngoại truyện ( 4)
607
Thế giới 17 (1)
608
Thế giới 17(2)
609
Thế giới 17(3)
610
Thế giới 17 (4)
611
Thế giới 17 (5)
612
Thế giới 17 (6)
613
Thế giới 17 ( 7 )
614
Thế giới 17 (8)
615
Thế giới 17 (9)
616
Thế giới 17(10)
617
Thế giới 17( 11)
618
Thế giới 17 (12)
619
Thế giới 17 ( 13 )
620
Thế giới 17 ( 14)
621
Thế giới 17 (15 )
622
Thế giới 17 ( 16 )
623
Thế giới 17 (17)
624
Thế giới 17 ( 18)
625
Thế giới 17 ( 20)
626
Thế giới 17 (21)
627
Thế giới 17(22)
628
Thế giới 17 (23)
629
Thế giới 17 ( 24)
630
Thế giới 17 ( 25)
631
Thế giới 17 (26);
632
Thế giới 17 ( 27)
633
Thế giới 17 (28)
634
Thế giới 17 (29)
635
Thế giới 17 ( 30 )
636
Thế giới 17 (31)
637
Thế giới 17 ( 32 )
638
Thế giới 17 ( 33 )
639
Thế giới 17 ( 34 )
640
Thế giới 17 ( 35)
641
Thế giới 17 (36)
642
Thế giới 17 ( 37)
643
Thế giới 17 ( 38 )
644
Thế giới 17 (39)
645
Thế giới 17( 40 )
646
Thế giới 17 ( 41)
647
Thế giới 17 (42)
648
Thế giới 17 ( 43 )
649
Thế giới 17 ( 44)
650
Thế giới 17 (45)
651
Thế giới 17 ( 46)
652
Thế giới 17 ( 47 )
653
Thế giới 17( 48)
654
Thế giới 17 ( 49 )
655
Thế giới 17 ( 50 )
656
Thế giới 17 (51)
657
Thế giới 17 ( 52 )
658
Thế giới 17( 53 )
659
Hoàng hậu thất sủng
660
Thế giới 18 (2)
661
Thế giới 18 (3)
662
Thế giới 18(4)
663
Thế giới 18 ( 5)
664
Thế giới 18 (6)
665
Thế giới 18 (7)
666
Thế giới 18 (8)
667
Thế giới 18(9)
668
Thế giới 18(10)
669
Thế giới 18(11)
670
Thế giới 18 ( 12)
671
Thế giới 18 (13)
672
Thế giới 18 (14 )
673
Thế giới 18 ( 15 )
674
Thế giới 18(16)
675
Thế giới 18 (17)
676
Thế giới 18(18)
677
Thế giới 18 (19)
678
Thế giới 18(20)
679
Thế giới 18(21)
680
Thế giới 18(22)
681
Thế giới 18(23)
682
Thế giới 18(24)
683
Thế giới 18 (25)
684
Thế giới 18 (26):
685
Thế giới 18 (27)
686
Xin hãy đọc
687
Thế giới 18 (28)
688
Thế giới 18(29)
689
Thẳng thắn nói về bản thân
690
Thế giới 18(30)
691
Thế giới 18 (31)
692
Thế giới 18 ( 32)
693
Thế giới 18 (33)
694
Thế giới 18 (34)
695
Thế giới 18 ( 35)
696
Thế giới 18(36)
697
Thế giới 18 ( 37)
698
Thế giới 18 (38)
699
Thế giới 18 (39)
700
Thế giới 18 (40)
701
Thế giới 18 (41)
702
Thế giới 18 (42)
703
Thế giới 18 ( 43)
704
Thế giới 18(44)
705
Thế giới 18 ( 45)
706
Công lược nam chính đào hoa
707
Thế giới 19 (2)
708
Thế giới 19(3)
709
Thế giới 19 (4)
710
Thế giới 19 (5)
711
Thế giới 19 (6)
712
Thế giới 19 (7)
713
Thế giới 19(8)
714
Thế giới 19 (9)
715
Thế giới 19 (10)
716
Thế giới 19(11)
717
Thế giới 19 ( 12 )
718
Thế giới 19 (13)
719
Thế giới 19(14)
720
Thế giới 19 (15)
721
Thế giới 19 ( 16)
722
Thế giới 19 ( 17)
723
Thế giới 19 (18)
724
Thế giới 19 ( 19)
725
Thế giới 19 ( 20 )
726
Thế giới 19(21)
727
Thế giới 19(22)
728
Thế giới 19 ( 23)
729
Thế giới 19(24)
730
Thế giới 19(25 )
731
Thế giới 19(26)
732
Thế giới 19 (27)
733
Thế giới 19 ( 28)
734
Thế giới 19 ( 29)
735
Thế giới 19 (30)
736
Thế giới 19 ( 31 )
737
Thế giới 19 (32)
738
Thế giới 19 (33)
739
Thế giới 19 ( 34)
740
Thế giới 19(35)
741
Thế giới 19 (36)
742
Thế giới 19 ( 37)
743
Thế giới 19(38)
744
Thế giới 19(39)
745
Thế giới 19(40)
746
Thế giới 19 ( 41)
747
Thế giới 19(42)
748
Thế giới 19 (43)
749
Thế giới 19(44)
750
Thế giới 19 (45)
751
Thế giới 19 (46)
752
Thế giới 19(47)
753
Thế giới 19 ( 48)
754
Thế giới 19 (49)
755
Thế giới 19(50) _ End_
756
Chàng quân nhân của tôi (1)
757
Thế giới 20 (2)
758
Thế giới 20(3)
759
Thế giới 20 (4)
760
Thế giới 20 (5)
761
Thế giới 20(6)
762
Thế giới 20(7)
763
Thể lệ để nhận thưởng
764
Sinh nhật + tri ân
765
Thế giới 20 (8)
766
Thế giới 20(9)
767
Thế giới 20 (10)
768
Thế giới 20 ( 11)
769
Thế giới 20(12)
770
Thế giới 20 (13 )
771
Thế giới 20 (14)
772
Thế giới 20(15)
773
Thế giới 20 (16)
774
Thế giới 20 (17)
775
Thế giới 20 (18 )
776
Thế giới 20 (19)
777
Thế giới 20 (20)
778
Thế giới 20 (21)
779
Thế giới 20 (22)
780
Thế giới 20 (23)
781
Thế giới 20 (24)
782
Thế giới 20(25)
783
Thế giới 20 ( 26)
784
Thế giới 20 (27)
785
Thế giới 20 (28)
786
Thế giới 20 (29)
787
Thế giới 20 (30 )
788
Thế giới 20(31)
789
Thế giới 20 (32)
790
Thế giới 20 (33)
791
Thế giới 20(34)
792
Thế giới 20 ( 35)
793
Thế giới 20 (36)
794
Thế giới 20 (37)
795
Thế giới 20(38)
796
Thế giới 20 (39)
797
Thế giới 20(40)
798
Thế giới 20 (41)
799
Thế giới 20( 42)
800
Thế giới 20(43)
801
Thế giới 20(44)
802
Thế giới 20(45)
803
Thế giới 20(46)
804
Thế giới 20(47)
805
Thế giới 20(48)
806
Thế giới 20(49)
807
Thế giới 20(50)
808
Thế giới 20(51)
809
Thế giới 20(52)
810
Thế giới 20(53)
811
Thế giới 20 (54)
812
Thế giới 20(55)
813
Cuộc thi tiểu chap lần 1
814
Thế giới 20(56)
815
Thế giới 20(57)
816
Thế giới 20(58)
817
Thế giới 20(59)
818
Thế giới 20(60)
819
Thế giới 20(61)
820
Thế giới 20(62)
821
Thế giới 20 (63)
822
Thế giới 20(64)
823
Thế giới 20(65)
824
Thế giới 20(66)
825
Thế giới 20(67)
826
Thế giới 20(68)
827
Thế giới 20(69)
828
Thế giới 20(70)
829
Thế giới 20(71) _End_
830
Bạn thân tôi là gay(1)
831
Thế giới 21(2)
832
Thế giới 21(3)
833
Thế giới 21(4)
834
Thế giới 21(5)
835
Thế giới 21(6)
836
Thế giới 21(7)
837
Thế giới 21(8)
838
Thế giới 21(9)
839
Thế giới 21(10)
840
Thế giới 21(11)
841
Thế giới 21(12)
842
Thế giới 21(13)
843
Thế giới 21(14)
844
Thế giới 21(15)
845
Thế giới 21(16)
846
Thế giới 21(17)
847
Thế giới 21(18)
848
Thế giới 21( 19)
849
Thế giới 21 (20)
850
Thế giới 21 (21)
851
Thế giới 21(22)
852
Thế giới 21 (23)
853
Thế giới 21(24)
854
Thế giới 21 (25)
855
Thế giới 21(26)
856
Thế giới 21(27)
857
Thế giới 21(28)
858
Thế giới 21(29)
859
Thế giới 21(30)
860
Thế giới 21(31)
861
Thế giới 21 ( 32)
862
Thế giới 21 (34)
863
Thế giới 21(44)
864
Thế giới 21(35 )
865
Thế giới 21(36)
866
Thế giới 21(37)
867
Thế giới 21(38)
868
Thế giới 21(39)
869
Thế giới 21(40)
870
Thế giới 21(41)
871
Thế giới 21(42)
872
Thế giới 21(43)
873
Thế giới 21 (44)
874
Thế giới 21 ( 45)
875
Thế giới 21(46)
876
Thế giới 21(47)
877
Thế giới 21(48)
878
Thế giới 21(49)
879
Thế giới 21( 50)
880
Thế giới 21(51)
881
Thế giới 21(52)
882
Thế giới 21(53)
883
Thế giới 21(54)
884
Thế giới 21 (55)
885
Thế giới 21(56)
886
Thế giới 21(57)
887
Thế giới 21(58)
888
Thế giới 21 (59)
889
Thế giới 21(60)
890
Thế giới 21(61)
891
Thế giới 21(62)
892
Thế giới 21(63)
893
Thế giới 21 (64)
894
Thế giới 21(65)
895
Thế giới 21(66)
896
Thế giới 21(67)
897
Thế giới 21(68)
898
Thế giới 21(69)
899
Thế giới 21(70)
900
Thế giới 21(71)
901
Thế giới 21(72)
902
Thế giới 21 (73)
903
Thế giới 21(74)
904
Thế giới 21(75)
905
Người thế thân tình nguyện
906
Thế giới 22(2)
907
Thế giới 22(3)
908
Thế giới 21(4)
909
Thế giới 22(5)
910
Thế giới 22(6)
911
Thế giới 22(7)
912
Thế giới 22 (8)
913
Thế giới 22(9)
914
Thế giới 22(10)
915
Thế giới 22( 11)
916
Thế giới 22(12)
917
Thế giới 22(13)
918
Thế giới 22(14)
919
Thế giới 22(15)
920
Thế giới 22(16)
921
Thế giới 22(17)
922
Thế giới 22( 18)
923
Thể giới 22(19)
924
Thế giới 22 (20)
925
Thế giới 22(21)
926
Thế giới 22(22)
927
Thế giới 22(23)
928
Thế giới 22(24)
929
Thế giới 22(25)
930
Thế giới 22(26)
931
Thế giới 22(27)
932
Thế giới 22(28)
933
Thế giới 22(29)
934
Thế giới 22(29)
935
Thế giới 22(31)
936
Thế giới 22(32)
937
Thế giới 22(33)
938
Thế giới 22(34)
939
Thế giới 22(35)
940
Thế giới 22(36)
941
Thế giới 22(37)
942
Thế giới 22( 38)
943
Thế giới 22 (39)
944
Thế giới 22 (40)
945
Thế giới 22(41)
946
Thế giới22(42)
947
Thế giới 22(43)
948
Thế giới 22(44)
949
Thế giới 22(45)
950
Thế giới 22(46)
951
Thế giới 22(47)
952
Thế giới 22(48)
953
Thế giới 22(49)
954
Thế giới 22(50)
955
Thế giới 22(51)
956
Thế giới 22(52)
957
Thế giới 22(53)
958
Thế giới 22(54)
959
Thế giới 22(55)
960
Thế giới 22(56)
961
Thế giới 22(57)
962
Thế giới 22(58)
963
Thế giới 22(59)
964
Thế giới 22(60)
965
Thế giới 22(61)
966
Thế giới 22(62)
967
Thế giới 22(63)
968
Thế giới 22(64)
969
Thế giới 22(65)
970
Thế giới 22(66)
971
Thế giới 22(67)
972
Thế giới 22(68)
973
Thế giới 22(69)
974
Thế giới 22(70)
975
Thế giới 22(71)
976
Thế giới 22(72)
977
Thế giới 22(73)
978
Thế giới 22(74)
979
Thế giới 22(75)
980
Thế giới 22(76)
981
Thế giới 22(77)
982
Thế giới 22(78)
983
Thế giới 22(79)
984
Thế giới 22(80)
985
Thế giới 22(81)
986
Thế giới 22(82)
987
Thế giới 22(83)
988
Thế giới 22(84)
989
Thế giới 22(85)
990
Thế giới 22(86)
991
Thế giới 22(87)
992
Thế giới 22(89)
993
Thế giới 22(90)
994
Thế giới 22(91)
995
Thế giới 22(92)
996
Thế giới 22(93)
997
Thế giới 22(94)
998
Thế giới 22(95)
999
Thế giới 22(96)
1000
Thế giới 22(97)
1001
Thế giới 22(98)
1002
Thế giới 22(99)
1003
Thế giới 22(100)
1004
Thế giới 22(101)
1005
Thế giới 22(102)
1006
Thế giới 22(103)
1007
Thế giới 22(104)
1008
Thế giới 22(105)
1009
Thế giới 22(106)
1010
Thế giới22(107)
1011
Thế giới 22( 108)
1012
Thế giới 22(109)
1013
Thế giới 22(110)
1014
Thế giới 22(111)
1015
Thế giới 22(112)
1016
Thế giới 22(113)
1017
Thế giới 22(114)
1018
Thế giới 22(115)
1019
Thế giới 22(116)
1020
Thế giới 22(117)
1021
Thế giới 22(118)
1022
Thế giới 22(119)
1023
Thế giới 22(120)
1024
Thế giới 22(121)
1025
Thế giới 22(122)
1026
Thế giới 22(123)
1027
Thế giới 22(124)
1028
Thế giới 22(125)
1029
Thế giới 22(126)
1030
Thế giới 22(127)
1031
Thế giới 22(128)
1032
Thế giới 22(129)
1033
Thế giới 22(130)
1034
Thế giới 22(131)
1035
Thế giới 22(132)
1036
Thế giới 21(133)
1037
Thế giới 22(134)
1038
Thế giới 22(135)
1039
Thế giới 22(136)
1040
Thế giới 22(137)
1041
Thế giới 22(138)
1042
Thế giới 22(139)
1043
Thế giới 22(140)
1044
Thế giới 22(141)
1045
Thế giới 22( 142)
1046
Thế giới 22( 143)
1047
Thế giới 22(144)
1048
Thế giới 22(145)
1049
Thế giới 22(146)
1050
Thế giới 22(147)
1051
Thế giới 22(148)
1052
Thế giới 22( 149)
1053
Thế giới 22(150)
1054
Thế giới 22(151)
1055
Thế giới22(152)
1056
Thế giới 22(153)
1057
Thế giới 22 ( 154)
1058
Thế giới 22 ( 155)
1059
Truyện mới của tôi
1060
Thế giới 22(156)
1061
Thế giới 22 (157)
1062
Thế giới 22 ( 158)
1063
Thế giới 22 (159)
1064
Thế giới 22(160)
1065
Thế giới 22 ( 161)
1066
Thế giới 22(163)
1067
Thế giới 22(164)
1068
Thế giới 22 (165)
1069
Thế giới 22 ( 166)
1070
Thế giới 22 (167)
1071
Thế giới 22(168)
1072
Thế giới 22 (169)
1073
Thế giới 22(170)
1074
Thế giới 22 (171)
1075
Thế giới 22(172)
1076
Thế giới 22(173)
1077
Thế giới 22 (174)
1078
Thế giới 22(175)
1079
Thế giới 22 (176)
1080
Thế giới 22 (177)
1081
Thế giới 22 (178)
1082
Thế giới 22 ( 179) _ End_
1083
Nha hoàng phủ tướng quân (1)
1084
Thế giới 23(2)
1085
Thế giới 23(3)
1086
Thế giới 23(4)
1087
Thế giới 23(5)
1088
Thế giới 23(6)
1089
Thế giới 23(7)
1090
Thế giới 23(8)
1091
Thế giới 23(9)
1092
Thế giới 23( 10)
1093
Thế giới 23(11)
1094
Thế giới 23(12)
1095
Thế giới 23(13)
1096
Thế giới 23 (14)
1097
Thế giới 23(15)
1098
Thế giới 23(16)
1099
Thế giới 23(17)
1100
Thế giới 23 (18)
1101
Thế giới 23(19)
1102
Thế giới 23(20)
1103
Thế giới 23(21)
1104
Thế giới 23(22)
1105
Nhóm messenger
1106
Thế giới 23 (23)
1107
Thế giới 23(24)
1108
Thế giới 23(25)
1109
Thế giới 22(26)
1110
Thế giới 23 (27)
1111
Thế giới 23(28)
1112
Thế giới 23(29)
1113
Thế giới 23 (30)
1114
Thế giới 23(31)
1115
Thế giới 23(32)
1116
Thế giới 23(33)
1117
Thế giới 23(34)
1118
Thế giới 23(35)
1119
Thế giới 23(36)
1120
Thế giới 23(37)
1121
Thế giới 23(37)
1122
Thế giới 23(38)
1123
Thế giới 23(39)
1124
Thế giới 23(40)
1125
Thế giới 23(41)
1126
Thế giới 23(42)
1127
Thế giới 23(43)
1128
Thế giới 23(44)
1129
Thế giới 23(45)
1130
Thế giới 23(46)
1131
Thế giới 23(47)
1132
Thế giới 23(48)
1133
Thế giới 23(49)
1134
Thế giới 23(50)
1135
Thế giới 23(51)
1136
...
1137
Thế giới 23(52)
1138
Thế giới 23(53)
1139
Thế giới 23(54)
1140
Thế giới 23(55)
1141
Thế giới 23(56)
1142
Thế giới 23(57)
1143
Thế giới 23(58)
1144
Thế giới 23(59)
1145
Thế giới 23(60)
1146
Thế giới 23 (61)
1147
Thế giới 23(62)
1148
Thế giới 23(63)
1149
Thế giới 23 (64)
1150
Thế giới 23(65)
1151
Thế giới 23(66)
1152
Thế giới 23(67)
1153
Thế giới 23 _ End_
1154
Q&A (1)
1155
Thế giới 24(1)
1156
Thế giới 24 (2)
1157
Thế giới 24(3)
1158
Thế giới 24(4)
1159
Thế giới 24(5)
1160
Thế giới 24(6)
1161
Thế giới 24(7)
1162
Thế giới 24 (8)
1163
Thế giới 24(9)
1164
Thế giới 24(10)
1165
Thế giới 24(11)
1166
Thế giới 24(12)
1167
Thế giới 24(13)
1168
Thế giới 24 (14)
1169
Thế giới 24(15)
1170
Thế giới 24(16)
1171
Thế giới 24(17)
1172
Thế giới 24(18)
1173
Thế giới 24 (19)
1174
Thế giới 24 (20)
1175
Thế giới 24(21)
1176
Thế giới 24 (22)
1177
Thế giới 24(23)
1178
Thế giới 24(24)
1179
Thế giới 24(25)
1180
Thế giới 24(26)
1181
Thế giới 24(27)
1182
Thế giới 24 (28)
1183
Thế giới 24 (29)
1184
Thế giới 24(30)
1185
Thế giới 24 (31)
1186
Thế giới 24(32)
1187
Thế giới 24(33)
1188
Thế giới 24(34)
1189
Thế giới 24(35)
1190
Thế giới 24 (36)
1191
Thế giới 24(37)
1192
Thế giới 24(38)
1193
Thế giới 24 (39)
1194
Thế giới 24(40)
1195
Thế giới 24(41)
1196
Thế giới 24(42)
1197
Thế giới 24(43)
1198
Thế giới 24(44)
1199
Thế giới 24 (45)
1200
Thế giới 24(46)
1201
Thế giới 24(47)
1202
Thế giới 24(49)
1203
Thế giới 24 (50)
1204
Thế giới 24 (51)
1205
Thế giới 24(52)
1206
Thế giới 24(53)
1207
Thế giới 24(54)
1208
Thế giới 24(55)
1209
Thế giới 24(56)
1210
Thế giới 24(57)
1211
Thế giới 24(58)
1212
Thế giới 24(59)
1213
Thế giới 24(60)
1214
Thế giới 24(61)
1215
Thế giới 24(62)
1216
Thế giới 24(63)
1217
Thế giới 24(64)
1218
Thế giới 24(65)
1219
Thế giới 24(66)
1220
Thế giới 24(67)
1221
Nam phụ là của tôi (1)
1222
Thế giới 25(2)
1223
Thế giới 25(3)
1224
Thế giới 25(4)
1225
Thế giới 25(5)
1226
Thế giới 25(6)
1227
Thế giới 25(7)
1228
Thế giới 25(8)
1229
Thế giới 25 (9)
1230
Thế giới 25(10)
1231
Thế giới 25(11)
1232
Thế giới 25 (12)
1233
Thế giới 25 (13)
1234
Thế giới 25(14)
1235
Thế giới 25(15)
1236
Thế giới 25 (16)
1237
Thế giới 25(17)
1238
Thế giới 25(18)
1239
Thế giới 25(19)
1240
Thế giới 25(20)
1241
Thế giới 25(21)
1242
Thế giới 25 (22)
1243
Thế giới 25 (23)
1244
Thế giới 25(24)
1245
Thế giới 25(25)
1246
Thế giới 25(26)
1247
Thế giới 25(27)
1248
Thế giới 25(28)
1249
Thế giới 25 (29)
1250
Thế giới 25(30)
1251
Thế giới 25(31)
1252
Thế giới 25(32)
1253
Thế giới 25(33)
1254
Thế giới 25(34)
1255
Thế giới 25 (35)
1256
Thế giới 25(36)
1257
Thế giới 25(37)
1258
Thế giới 25 (38)
1259
Thế giới 25 (39)
1260
Thế giới 25(40)
1261
Thế giới 25(41)
1262
Thế giới 25(42)
1263
Thế giới 25(43)
1264
Thế giới 25(44)
1265
Thế giới 25 (45)
1266
Thế giới 25(46)
1267
Thế giới 25 (47)
1268
Thế giới 25(48)
1269
Thế giới 25(49)
1270
Thế giới 25(50)
1271
Thế giới 25(51)
1272
Thế giới 25(52)
1273
Thế giới 25(53)
1274
Thế giới 25(54)
1275
Thế giới 25(55)
1276
Thiên thần và ác quỷ (1)
1277
Thế giới 26(2)
1278
Thế giới 26(3)
1279
Thế giới 26(4)
1280
Thế giới 26(5)
1281
Thế giới 26(6)
1282
Đột nhiên bị phốt
1283
Thế giới 26 (7)
1284
Thế giới 26(8)
1285
Thế giới 26(9)
1286
Thế giới 26(10)
1287
Thế giới 26(11)
1288
Thế giới 26(12)
1289
Thế giới 26(13)
1290
Thế giới 26(14)
1291
Thế giới 26(15)
1292
Thế giới 26(16)
1293
Thế giới 26(17)
1294
Thế giới 26(18)
1295
Thế giới 26(19)
1296
Thế giới 26(20)
1297
Thế giới 26(21)
1298
Thế giới 26(22)
1299
Thế giới 26(23)
1300
Thế giới 26(24)
1301
...
1302
Thế giới 26(25)
1303
Thế giới 26(26)
1304
Thế giới 26(27)
1305
Thế giới 26(28)
1306
Thế giới 26(29)
1307
Thế giới 26(30)
1308
Thế giới 26(31)
1309
Thế giới 26(32)
1310
Thế giới 26(33)
1311
Thế giới 26(34)
1312
Thế giới 26(35)
1313
Thế giới 26(36)
1314
Thế giới 26(37)
1315
Thế giới 26(38)
1316
Thế giới 26(39)
1317
Thế giới 26(40)
1318
Thế giới 26(41)
1319
Thế giới 26(42)
1320
Thế giới 26(43)
1321
Thế giới 26(44)
1322
Thế giới 26 (45)
1323
Thế giới 26(46)
1324
Thế giới 26(47)
1325
Thế giới 26(48)
1326
Thế giới 26(49)
1327
Thế giới 26(50)
1328
Thế giới 26(51)
1329
Thế giới 26(52)
1330
Thế giới 26(53)
1331
Thế giới 26(54)
1332
Thế giới 26(55)
1333
Thế giới 26(56)
1334
Thế giới 26(57)
1335
Thế giới 26(58)
1336
Thế giới 26(59)
1337
Thế giới 26(60)
1338
Thế giới 26(61)
1339
Thế giới 26(62)
1340
Thế giới 26(63)
1341
Thế giới 26(64)
1342
Thế giới 23(65)
1343
Thế giới 26(66)
1344
Thế giới 26(67)
1345
Thế giới 26(68)
1346
Thế giới 26(69)
1347
Thế giới 26(70)
1348
Thế giới 26(71)
1349
Thế giới 26(72)
1350
Thế giới 26(73)
1351
Thế giới 23(74)
1352
Thế giới 26(75)
1353
Thế giới 26(76)
1354
Thế giới 26(77)
1355
Thế giới 26(78)
1356
Thế giới 26(79)
1357
Thế giới 26(80)
1358
Thế giới 26(81)
1359
Thế giới thực(1)
1360
Thế giới thực (2)
1361
Thế giới thực(3)
1362
Thế giới thực (4)
1363
Yêu đương cùng ma cà rồng(1)
1364
Thế giới 27(2)
1365
Thế giới 27(3)
1366
Thế giới 27(4)
1367
Thế giới 27(5)
1368
Thế giới 27(6)
1369
Thế giới 27(7)
1370
Thế giới 27 (8)
1371
Thế giới 27(9)
1372
Thế giới 27(10)
1373
Thế giới 27(11)
1374
Thế giới 27(12)
1375
Thế giới 27(13)
1376
Thế giới 27(14)
1377
Thế giới 27(15)
1378
Thế giới 27(16)
1379
Thế giới 27(17)
1380
Thế giới 27(18)
1381
Thế giới 27(19)
1382
Thế giới 27(20)
1383
Thế giới 27(21)
1384
Thế giới 27(22)
1385
Thế giới 27(23)
1386
Thế giới 27(24)
1387
Thế giới 27(25)
1388
Thế giới 27(26)
1389
Thế giới 27(27)
1390
Thế giới 27(28)
1391
Thế giới 27(29)
1392
Thế giới 27(30)
1393
Thế giới 27(31)
1394
Thế giới 27(32)
1395
Thế giới 27(33)
1396
Thế giới 27(34)
1397
Thế giới 27(35)
1398
Thế giới 27(36)
1399
Thế giới 27(37)
1400
Thế giới 27(38)
1401
Thế giới 27(39)
1402
Thế giới 27(40)
1403
Thế giới 27(41)
1404
Thế giới 27(42)
1405
Thế giới 27(43)
1406
Thế giới 27(44)
1407
Thế giới 27(45)
1408
Thế giới 27(46)
1409
Thế giới 27(47)
1410
Thế giới 27(48)
1411
Thế giới 27(49)
1412
Thế giới 27(50)
1413
Thế giới 27(51)
1414
Thế giới 27(52)
1415
Thế giới 27(53)
1416
Thế giới 27(54)
1417
Thế giới 27(55)
1418
Nam phụ si tình (1)
1419
Thế giới 28(2)
1420
Thế giới 28(3)
1421
Thế giới 28(4)
1422
Thế giới 28(5)
1423
Thế giới 28(6)
1424
Thế giới 28(7)
1425
Thế giới 28(8)
1426
Thế giới 28(9)
1427
Thế giới 28(10)
1428
Thế giới 28(11)
1429
Thế giới 28(12)
1430
Thế giới 28(13)
1431
Thế giới 28(14)
1432
Thế giới 28(15)
1433
Thế giới 28(16)
1434
Thế giới 28(17)
1435
Thế giới 28(18)
1436
Thế giới 28(19)
1437
Thế giới 28(20)
1438
Thế giới 28(21)
1439
Thế giới 28(22)
1440
Thế giới 28(23)
1441
Thế giới 28(24)
1442
Thế giới 28(25)
1443
Thế giới 28(26)
1444
Thế giới 28(27)
1445
Thế giới 28(28)
1446
Thế giới 28(29)
1447
Thế giới 28(30)
1448
Thế giới 28(31)
1449
Thế giới 28(32)
1450
Thế giới 28(33)
1451
Thế giới 28(34)
1452
Thế giới 28(35)
1453
Thế giới 28(36)
1454
Thế giới 28(37)
1455
Thế giới 28(38)
1456
Thế giới 28(39)
1457
Thế giới 28(40)
1458
Thế giới 28(41)
1459
Thế giới 28(42)
1460
Thế giới 28(43)
1461
Thế giới 28(44)
1462
Thế giới 28(45)
1463
Thế giới 28(46)
1464
Thế giới 28(47)
1465
Thế giới 28(48)
1466
Thế giới 28(49)
1467
Thế giới 28(50)
1468
Thế giới 28(51)
1469
Thế giới 28(52)
1470
Thế giới 28(53)
1471
Thế giới 28(54)
1472
Thế giới 28(55)
1473
Thế giới 28(56)
1474
Thế giới 28(57)
1475
Thế giới 28(58)
1476
Thế giới 28(59)
1477
Thế giới 28(60)
1478
Thế giới 28(61)
1479
Thế giới 28(62)
1480
Thế giới 28(63)
1481
Thế giới 28(64)
1482
Thế giới 28(65)
1483
Thế giới 28(66)
1484
Thế giới 28(67)
1485
Thế giới 28(68)
1486
Thế giới 28(69)
1487
Thế giới 28(70)
1488
Thế giới 28(71)
1489
Thế giới 28(72):
1490
Thế giới 28(73)
1491
Thế giới 28(74)
1492
Thế giới 28(75)
1493
Thế giới 28(76)
1494
Thế giới 28(77)
1495
Thế giới 28(78)
1496
Thế giới 28(79)
1497
Thế giới 28(80)
1498
Thế giới 28(81)
1499
Thế giới 28(82)
1500
Thế giới 28(83)
1501
Thế giới 28(84)
1502
Thế giới 28(85)
1503
Thế giới 28(86)
1504
Thế giới 28(87)
1505
Thế giới 28(88)
1506
Thế giới 28(89)
1507
Thế giới 28(90)
1508
Thế giới 28(91)
1509
Thế giới 28(92)
1510
Thế giới 28(93)
1511
Thế giới 28(94)
1512
Thế giới 28(95)
1513
Thế giới 28(96)
1514
Thế giới 28(97)
1515
Thế giới 28(98)
1516
Thế giới 28(99)
1517
Thế giới 28(100)
1518
Thế giới 28(101)
1519
Thế giới 28(102)
1520
Thế giới 28(103)
1521
Thế giới 28(104)
1522
Thế giới 28(105)
1523
Thế giới 28(106)
1524
Thế giới 28(107)
1525
Thế giới 28(108)
1526
Thế giới 28(109)
1527
Thế giới 28(110)
1528
Thế giới 28(111)
1529
Thế giới 28(112)
1530
Thế giới 28(113)
1531
Thế giới 28(114)
1532
Thế giới 28(115)
1533
Thế giới 28(116)
1534
Thế giới 28(117)
1535
Thế giới 28(118)
1536
Thế giới 28(119)
1537
Thế giới 28(120)
1538
Thế giới 28(121)
1539
Thế giới 28(122)
1540
Thế giới 28(123)
1541
Thế giới 28(124)
1542
Thế giới 28(125)
1543
Thế giới 28(126)
1544
Thế giới 28(127)
1545
Thế giới 28 (128)
1546
Thế giới 28(129)
1547
Thế giới 28(130)
1548
Thế giới 28(131)
1549
Thế giới 28(132)
1550
Thế giới 28(133)
1551
Thế giới 28(134)
1552
Thế giới 28(135)
1553
Thế giới 28(136)
1554
Thế giới 28(137)
1555
Thế giới 28(138)
1556
Thế giới 28(139)
1557
Thế giới 28(140)
1558
Thế giới 28(141)
1559
Thế giới 28(142)
1560
Thế giới 28(143)
1561
Thế giới 28(144)
1562
Thế giới 28(145)
1563
Thế giới 28(146)
1564
Thế giới 28(147)
1565
Thế giới 28(148)
1566
Thế giới 28(149)
1567
Thế giới 28(150)
1568
Thế giới 28(151)
1569
Thế giới 28(152)
1570
Thế giới 28(153)
1571
Thế giới 28(154)
1572
Thế giới 28(155)
1573
Thế giới 28(156)
1574
Thế giới 28(157)
1575
Thế giới 28(158)
1576
Thế giới 28(159)
1577
Thế giới 28(160)
1578
Thế giới 28(161)
1579
Thế giới 28(162)
1580
Thế giới 28(163)
1581
Thế giới 28(164)
1582
Thế giới 28(165)
1583
Thế giới 28(166)
1584
Thế giới 28(167)
1585
Thế giới 28(168)
1586
Thế giới 28(169)
1587
Thế giới 28(170)
1588
Thế giới 28(171)
1589
Thế giới 28(172)
1590
Thế giới 28(173)
1591
Thế giới 28(174)
1592
Thế giới 28(175)
1593
Thế giới 28(176)
1594
Thế giới 28(177)
1595
Thế giới 28(178)
1596
Thế giới 28(179)
1597
Một tin buồn và hai tin vui.
1598
Thế giới 28(180)
1599
Thế giới 28(181)
1600
Thế giới 28(182)
1601
Thế giới 28(183)
1602
Thế giới 28(184)
1603
Thế giới 28(185)
1604
Thế giới 28(186)
1605
Thế giới 28(187)
1606
Thế giới 28(188)
1607
Thế giới 28(189)
1608
Thế giới 28(190)
1609
Thế giới 28(191)
1610
Thế giới 28(192)
1611
Thế giới 28(193)
1612
Thế giới 28(194)
1613
Thế giới 28(195)
1614
Thế giới 28(196)
1615
Thế giới 28(197)
1616
Thế giới 28(198)
1617
Thế giới 28(199)
1618
Thế giới 28(200)
1619
Thế giới 28(201)
1620
Thế giới 28(202)
1621
Thế giới 28(203)
1622
Thế giới 28(204)
1623
Thế giới 28(205)
1624
Thế giới 28(206)
1625
Thế giới 28(207)
1626
Thế giới 28: End
1627
Mối tình đầu khó quên (1)
1628
Thế giới 29(2)
1629
Thế giới 29(3)
1630
Sinh nhật hai tuổi của truyện.
1631
Thế giới 29(4)
1632
Thế giới 29(5)
1633
Thế giới 29(6)
1634
Thế giới 29(7)
1635
Thế giới 29(8)
1636
Thế giới 29(9)
1637
Thế giới 29(10)
1638
Thế giới 29(11)
1639
Thế giới 29(12)
1640
Thế giới 29(13)
1641
Thế giới 29(14)
1642
Thế giới 29(15)
1643
Thế giới 29(16)
1644
Thế giới 29(17)
1645
Thế giới 29(18)
1646
Thế giới 29(19)
1647
Thế giới 29(20)
1648
Thế giới 29(21)
1649
Thế giới 29(22)
1650
Thế giới 29(23)
1651
Thế giới 29(24)
1652
Thế giới 29(26)
1653
Thế giới 29(27)
1654
Thế giới 29_end_
1655
Thông báo tạm end
1656
Lãnh Mạn Lam Bi
1657
Thế giới thực
1658
Xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ
1659
Thế giới 30(2)
1660
Thế giới 30(3)
1661
Thế giới 30(4)
1662
Thế giới 30(5)
1663
Thế giới 30(6)
1664
Thế giới 30(7)
1665
Thế giới 30(8)
1666
Thế giới 30(9)
1667
Thế giới 30(10)
1668
Thế giới 30(11)
1669
Thế giới 30(12)
1670
Thế giới 30 (13)
1671
Thế giới 30(14)
1672
Thế giới 30(15)
1673
Thế giới 30(16)
1674
Thế giới 30(17)
1675
Thế giới 30(18)
1676
Thế giới 30(19)
1677
Thế giới 30(20) _ End_
1678
Công chúa Đại Thanh(1)
1679
Thế giới 31(2)
1680
Thế giới 31(3)
1681
Thế giới 31(4)
1682
Thế giới 31(5)
1683
Thế giới 31(6)
1684
Thế giới 31(7)
1685
Thế giới 31(8)
1686
Thế giới 31(9)
1687
Thế giới 31(10)
1688
Thế giới 31(11)
1689
Thế giới 31(12)
1690
Thế giới 31 (13)
1691
Thế giới 31(14)
1692
Thế giới 31(15)
1693
Thế giới 31 (16)
1694
Thế giới 31(17)
1695
Thế giới 31 (18)
1696
Thế giới 31 (19)
1697
:>>>
1698
Thế giới 31(20)
1699
Thế giới 31(21)
1700
Thế giới 31(22)
1701
Thế giới 31(23)
1702
Thế giới 31(24)
1703
Thế giới 31(25)
1704
Thế giới 31(26)
1705
Thế giới 31(27)
1706
Thế giới 31(28)
1707
Thế giới 31(29)
1708
Thế giới 31(30)
1709
Thế giới 31(31) _End_
1710
Nữ chính là thế thân của tôi
1711
Thế giới 32(2)
1712
Thế giới 32 (3)
1713
Thế giới 32(4)
1714
Thế giới 32(5)
1715
Thế giới 32(6)
1716
Thế giới 32(7)
1717
Thế giới 32(8)
1718
Thế giới 32(9)
1719
Thế giới 32(10)
1720
Thế giới 32(11)
1721
Thế giới 32(12)
1722
Thế giới 32(13)
1723
Thế giới 32(14)
1724
Thế giới 31(15)
1725
Thế giới 32(16)
1726
Thế giới 32(17)
1727
Thế giới 32(18)
1728
Thế giới 32(19)
1729
Thế giới 32(20)
1730
Thế giới 32(21)
1731
Thế giới 32(22)
1732
Thế giới 32(23)
1733
Thế giới 32(24)
1734
Thế giới 32(25)
1735
Thế giới 32(25)
1736
Thế giới 32(26)
1737
Thế giới 32(27)
1738
Thế giới 32(28)
1739
Thế giới 32(29)
1740
Thế giới 32(30)
1741
Thế giới 32(31)
1742
Thế giới 32(32)
1743
Thế giới 32(33)
1744
Thế giới 32(34)
1745
Thể giới 32(35)
1746
Thế giới 32(36)
1747
Thế giới 32(37)
1748
Thế giới 32(38)
1749
Thế giới 32(39)
1750
Thể giới 32(40)
1751
Thế giới 32(41)
1752
Thế giới 32(42)
1753
Thế giới 32(43)
1754
Thế giới 32(44)
1755
Thế giới 32(45)
1756
Thế giới 32(46)
1757
Thế giới 32(47)
1758
Thế giới 32(48)
1759
Thế giới 32(49)
1760
Thế giới 32(50)
1761
Thế giới 32(51)
1762
Thế giới 32(52)
1763
Thế giới 32(53)
1764
Thế giới 32(54)
1765
Thế giới 32(55)
1766
Thế giới 32(56)
1767
Thế giới 32(57)
1768
Thế giới 32(58)
1769
Thế giới 32(59)
1770
Thế giới 32(60)
1771
Thế giới 32(61)
1772
Thế giới 32(62)
1773
Thế giới 32(63)
1774
Thế giới 32(64)
1775
Thế giới 32(65)
1776
Thế giới 32(66)
1777
Thế giới 32: Ngoại truyện.
1778
Vợ ơi anh xin lỗi (1)
1779
Thế giới 33(2)
1780
Vợ ơi, anh xin lỗi (3)
1781
Vợ ơi, anh xin lỗi (4)
1782
Vợ ơi, anh xin lỗi (5)
1783
Vợ ơi, anh xin lỗi (6)
1784
Vợ ơi, anh xin lỗi (7)
1785
Vợ ơi, anh xin lỗi (8)
1786
Vợ ơi, anh xin lỗi (9)
1787
Vợ ơi, anh xin lỗi (10)
1788
Vợ ơi, anh xin lỗi (11)
1789
Vợ ơi, anh xin lỗi (12)
1790
Vợ ơi, anh xin lỗi (13)
1791
Vợ ơi, anh xin lỗi (14)
1792
Vợ ơi, anh xin lỗi (15)
1793
Vợ ơi, anh xin lỗi (16)
1794
Vợ ơi, anh xin lỗi (17)
1795
Vợ ơi, anh xin lỗi (18)
1796
Vợ ơi, anh xin lỗi (19)
1797
Vợ ơi, anh xin lỗi (20)
1798
Vợ ơi, anh xin lỗi (21)
1799
Vợ ơi, anh xin lỗi (22)
1800
Vợ ơi, anh xin lỗi (23)
1801
Vợ ơi, anh xin lỗi (24)
1802
Vợ ơi, anh xin lỗi (25)
1803
Vợ ơi, anh xin lỗi (26)
1804
Vợ ơi, anh xin lỗi (27)
1805
Vợ ơi, anh xin lỗi (28)
1806
Vợ ơi, anh xin lỗi (29)
1807
Vợ ơi, anh xin lỗi (30)
1808
Vợ ơi, anh xin lỗi (31)
1809
Vợ ơi, anh xin lỗi (32)
1810
Vợ ơi, anh xin lỗi (33)
1811
Vợ ơi, anh xin lỗi (34)
1812
Vợ ơi, anh xin lỗi (33)
1813
Vợ ơi, anh xin lỗi (34)
1814
Vợ ơi, anh xin lỗi (35)
1815
Vợ ơi, anh xin lỗi (36)
1816
Vợ ơi, anh xin lỗi (37)
1817
Vợ ơi, anh xin lỗi (38)
1818
Vợ ơi, anh xin lỗi (39)
1819
Vợ ơi, anh xin lỗi (40)
1820
Vợ ơi, anh xin lỗi (41)
1821
Vợ ơi, anh xin lỗi (42)
1822
Vợ ơi, anh xin lỗi (43)
1823
Vợ ơi, anh xin lỗi (44)
1824
Vợ ơi, anh xin lỗi (45)
1825
Vợ ơi, anh xin lỗi (46)
1826
Vợ ơi, anh xin lỗi (47)
1827
Vợ ơi, anh xin lỗi(48)
1828
Vợ ơi, anh xin lỗi (49)
1829
Vợ ơi, anh xin lỗi (50)
1830
Vợ ơi, anh xin lỗi (51)
1831
Vợ ơi, anh xin lỗi (52)
1832
Vợ ơi, anh xin lỗi (53)
1833
Vợ ơi, anh xin lỗi (54)
1834
Vợ ơi, anh xin lỗi (55)
1835
Vợ ơi, anh xin lỗi (56)
1836
Vợ ơi, anh xin lỗi (57)
1837
Vợ ơi, anh xin lỗi (58)
1838
Vợ ơi, anh xin lỗi (59)
1839
Vợ ơi, anh xin lỗi (60)
1840
Vợ ơi, anh xin lỗi (61)
1841
Vợ ơi, anh xin lỗi (62) _End_
1842
Thế giới 34: Không ngừng yêu.
1843
Không ngừng yêu (2)
1844
Không ngừng yêu (3)
1845
Không ngừng yêu (4)
1846
Không ngừng yêu (5)
1847
Không ngừng yêu (6)
1848
Không ngừng yêu (7)
1849
Không ngừng yêu (8)
1850
Không ngừng yêu (9)
1851
Không ngừng yêu (10)
1852
Không ngừng yêu (11)
1853
Không ngừng yêu (12)
1854
Không ngừng yêu (13)
1855
Không ngừng yêu (14)
1856
Không ngừng yêu (15)
1857
Không ngừng yêu (16)
1858
Không ngừng yêu (17)
1859
Không ngừng yêu (18)
1860
Không ngừng yêu (19)
1861
Không ngừng yêu (20)
1862
Không ngừng yêu (21)
1863
Không ngừng yêu (22)
1864
Không ngừng yêu (23)
1865
Không ngừng yêu (24)
1866
Không ngừng yêu (25)
1867
Không ngừng yêu (26)
1868
Không ngừng yêu(27)
1869
Không ngừng yêu (28)
1870
Không ngừng yêu (29)
1871
Không ngừng yêu (30)
1872
Không ngừng yêu (31)
1873
Không ngừng yêu (32)
1874
Không ngừng yêu (33)
1875
Không ngừng yêu (34)
1876
Không ngừng yêu (35)
1877
Không ngừng yêu (36)
1878
Không ngừng yêu (37)
1879
Không ngừng yêu (38)
1880
Không ngừng yêu (39)
1881
Không ngừng yêu (40)
1882
Thế giới 35: Gương vỡ lại lành
1883
Gương vỡ lại lành (2)
1884
Gương vỡ lại lành (3)
1885
Gương vỡ lại lành (4)
1886
Gương vỡ lại lành (5)
1887
Gương vỡ lại lành (6)
1888
Gương vỡ lại lành (7)
1889
Gương vỡ lại lành (8)
1890
Gương vỡ lại lành (9)
1891
Gương vỡ lại lành (10)
1892
Gương vỡ lại lành (11)
1893
Gương vỡ lại lành (12)
1894
Gương vỡ lại lành (13)
1895
Gương vỡ lại lành (14)
1896
Gương vỡ lại lành (15)
1897
Gương vỡ lại lành (16)
1898
Gương vỡ lại lành (17)
1899
Gương vỡ lại lành (18)
1900
Gương vỡ lại lành (19)
1901