Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Kiều Kỳ Thanh

[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh

4.9 |

Tên tác giả: Kiều Kỳ Thanh

Tác phẩm: Hệ thống xuyên nhanh

Tác giả: Kiều Kỳ Thanh

Thể loại: Hệ thống, khoái xuyên, đam, ngọt, sủng, chủ thụ, HE, OE, SE, sảng, hiện đại, cổ đại, thú nhân, tu chân, nhân ngư, vampire, giới giải trí, vườn trường, quỷ hồn, hài, v.v...

Tình trạng: Hoàn

Văn án: Không có

1. Chủ thụ, công đều là một người.

2. Công rất sủng thụ, sủng vô điều kiện.

3. Lối viết hơi nhàm, phi logic. Xin không bàn luận về vấn đề phi logic này.

4. Tên của công luôn thay đổi theo các thế giới.

Nhân vật chính: Lục Thần, Khương Chi Dạ | Nhân vật phụ: Hệ thống | Phối hợp diễn: Một số diễn viên khác.

Truyện này do Kiều Kỳ Thanh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 320 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Diễn biến
2
Ch.1.2: [Hiện đại] TG thứ 1
3
Chương 1.3:
4
Chương 1.4:
5
Chương 1.5:
6
Chương 1.6:
7
Chương 1.7:
8
Chương 1.8:
9
Chương 1.9:
10
Chương 1.10:
11
Chương 1.11:
12
Chương 1.12:
13
Chương 1.13:
14
Chương 1.14:
15
Chương 1.15: Kết thúc TG1
16
Chương 2: [Cổ đại] TG thứ 2
17
Chương 2.1:
18
Chương 2.2:
19
Chương 2.3:
20
Chương 2.4:
21
Chương 2.5:
22
Chương 2.6:
23
Chương 2.7:
24
Chương 2.8:
25
Chương 2.9:
26
Chương 2.10:
27
Chương 2.11:
28
Chương 2.12:
29
Chương 2.13:
30
Chương 2.14:
31
Chương 2.15:
32
Chương 2.16:
33
Chương 2.17: Kết thúc TG2
34
Chương 3: [Hiện đại] TG thứ 3
35
Chương 3.1:
36
Chương 3.2:
37
Chương 3.3:
38
Chương 3.4:
39
Chương 3.5:
40
Chương 3.6:
41
Chương 3.7:
42
Chương 3.8:
43
Chương 3.9:
44
Chương 3.10:
45
Chương 3.11:
46
Chương 3.12:
47
Chương 3.13:
48
Chương 3.14:
49
Chương 3.15: Kết thúc TG3
50
Chương 4: [Hiện đại] TG thứ 4
51
Chương 4.1:
52
Chương 4.2:
53
Chương 4.3:
54
Chương 4.4:
55
Chương 4.5:
56
Chương 4.6:
57
Chương 4.7:
58
Chương 4.8:
59
Chương 4.9:
60
Chương 4.10:
61
Chương 4.11:
62
Chương 4.12:
63
Chương 4.13:
64
Chương 4.14:
65
Chương 4.15: Kết thúc TG 4
66
Chương 5: [ABO] TG thứ 5
67
Chương 5.1:
68
Chương 5.2:
69
Chương 5.3:
70
Chương 5.4:
71
Chương 5.5:
72
Chương 5.6:
73
Chương 5.7:
74
Chương 5.8:
75
Chương 5.9: H nhẹ
76
Chương 5.10:
77
Chương 5.11:
78
Chương 5.12:
79
Chương 5.13:
80
Chương 5.14: Kết thúc TG5
81
Chương 6: [Tu chân] TG thứ 6
82
Chương 6.1:
83
Chương 6.2:
84
Chương 6.3:
85
Chương 6.4:
86
Chương 6.5:
87
Chương 6.6:
88
Chương 6.7:
89
Chương 6.8:
90
Chương 6.9:
91
Chương 6.10:
92
Chương 6.11:
93
Chương 6.12:
94
Chương 6.13:
95
Chương 6.14:
96
Chương 6.15:
97
Chương 6.16:
98
Chương 6.17:
99
Chương 6.18:
100
Chương 6.19:
101
Chương 6.20:
102
Chương 6.21: Kết thúc TG6
103
Chương 7: [Hiện đại] TG thứ 7
104
Chương 7.1:
105
Chương 7.2:
106
Chương 7.3:
107
Chương 7.4:
108
Chương 7.5:
109
Chương 7.6:
110
Chương 7.7:
111
Chương 7.8:
112
Chương 7.9:
113
Chương 7.10
114
Chương 7.11:
115
Chương 7.12:
116
Chương 7.13:
117
Chương 7.14:
118
Chương 7.15:
119
Chương 7.16:
120
Chương 7.17:
121
Chương 7.18:
122
Chương 7.19:
123
Chương 7.20:
124
Chương 7.21:
125
Chương 7.22: Kết thúc TG 7
126
Chương 8: [Cổ đại] TG thứ 8
127
Chương 8.1:
128
Chương 8.2:
129
Chương 8.3:
130
Chương 8.4:
131
Chương 8.5:
132
Chương 8.6:
133
Chương 8.7:
134
Chương 8.8:
135
Chương 8.9:
136
Chương 8.10:
137
Chương 8.11:
138
Chương 8.12:
139
Chương 8.13:
140
Chương 8.14:
141
Chương 8.15:
142
Chương 8.16: Kết thúc TG thứ 8
143
Không gian HT: (Ngoại truyện)
144
Chương 9: [Thú nhân] TG thứ 9
145
Chương 9.1:
146
Chương 9.2:
147
Chương 9.3:
148
Chương 9.4:
149
Chương 9.5
150
Chương 9.6:
151
Chương 9.7:
152
Chương 9.8:
153
Chương 9.9:
154
Chương 9.10:
155
Chương 9.11:
156
Chương 9.12: Kết thúc TG thứ 9
157
Ngoại Truyện
158
Chương 10: [Vampire] TG thứ 10
159
Chương 10.1:
160
Chương 10.2:
161
Chương 10.3:
162
Chương 10.4:
163
Chương 10.5:
164
Chương 10.6:
165
Chương 10.7:
166
Chương 10.8:
167
Chương 10.9:
168
Chương 10.10: Kết thúc TG 10
169
Chương11: [Nhân ngư] TG thứ 11
170
Chương 11.1:
171
Chương 11.2:
172
Chương 11.3:
173
Chương 11.4:
174
Chương 11.5:
175
Chương 11.6:
176
Chương 11.7:
177
Chương 11.8: Kết thúc TG 11
178
Chương12 [Tinh linh] TG thứ 12
179
Chương 12.1:
180
Chương 12.2:
181
Chương 12.3:
182
Chương 12.4:
183
Chương 12.5:
184
Chương 12.6:
185
Chương 12.7: Kết thúc TG 12
186
Chương 13: [Giải trí] TG 13
187
Chương 13.1:
188
Chương 13.2:
189
Chương 13.3:
190
Chương 13.4:
191
Chương 13.5:
192
Chương 13.6:
193
Chương 13.7:
194
Chương 13.8:
195
Chương 13.9:
196
Chương 13.10:
197
Chương 13.11:
198
Chương 13.12:
199
Chương 13.13:
200
Chương 13.14:
201
Chương 13.15:
202
Chương 13.16:
203
Chương 13.17:
204
Chương 13.18:
205
Chương 13.19: Kết thúc TG 13
206
Ch14: [Vườn trường] TG thứ 14
207
Chương 14.1:
208
Chương 14.2:
209
Chương 14.3:
210
Chương 14.4:
211
Chương 14.5:
212
Chương 14.6:
213
Chương 14.7:
214
Chương 14.8:
215
Chương 14.9:
216
Chương 14.10: Kết thúc TG 14
217
Chương 15: [Quỷ hồn] TG thứ 15
218
Chương 15.1:
219
Chương 15.2:
220
Chương 15.3:
221
Chương 15.4:
222
Chương 15.5:
223
Chương 15.6:
224
Chương 15.7: Kết thúc TG 15
225
Ngoại truyện: Ngọt ngào
226
Chương 16: [Tinh tế] TG thứ 16
227
Chương 16.1:
228
Chương 16.2:
229
Chương 16.3:
230
Chương 16.4:
231
Chương 16.5:
232
Chương 16.6:
233
Chương 16.7:
234
Chương 16.8:
235
Chương 16.9:
236
Chương 16.10:
237
Chương 16.11:
238
Chương 16.12:
239
Chương 16.13:
240
Chương 16.14:
241
Chương 16.15:
242
Chương 16.16:
243
Chương 16.17:
244
Chương 16.18:
245
Chương 16.19: Kết thúc TG 16
246
Chương 17: [Cổ đại] TG thứ 17
247
Chương 17.1:
248
Chương 17.2:
249
Chương 17.3:
250
Chương 17.4:
251
Chương 17.5:
252
Chương 17.6:
253
Chương 17.7:
254
Chương 17.8:
255
Chương 17.9:
256
Chương 17.10:
257
Chương 17.11:
258
Chương 17.12:
259
Chương 17.13:
260
Chương 17.14
261
Chương 17.15:
262
Chương 17.16:
263
Chương 17.17: Kết thúc TG 17
264
Ch.18: [Dân quốc] TG thứ 18
265
Chương 18.1:
266
Chương 18.2:
267
Chương 18.3:
268
Chương 18.4:
269
Chương 18.5:
270
Chương 18.6:
271
Chương 18.7:
272
Chương 18.8:
273
Chương 18.9: Kết thúc TG 18
274
Ch.19: [T.khống-V.phối] TG 19
275
Chương 19.1:
276
Chương 19.2:
277
Chương 19.3:
278
Chương 19.4:
279
Chương 19.5:
280
Chương 19.6:
281
Chương 19.7:
282
Chương 19.8:
283
Chương 19.9:
284
Chương 19.10:
285
Chương 19.11:
286
Chương 19.12: Kết thúc TG 19
287
Chương 20: [Đô thị] TG thứ 20
288
Chương 20.1:
289
Chương 20.2:
290
Chương 20.3: H nhẹ
291
Chương 20.4:
292
Chương 20.5:
293
Chương 20.6:
294
Chương 20.7:
295
Chương 20.8: Kết thúc TG 20
296
Chương 21: [Mạt thế] TG 21
297
Chương 21.1:
298
Chương 21.2:
299
Chương 21.3:
300
Chương 21.4:
301
Chương 21.5:
302
Chương 21.6:
303
Chương 21.7:
304
Chương 21.8:
305
Chương 21.9:
306
Chương 21.10:
307
Chương 21.11:
308
Chương 21.12:
309
Chương 21.13: Kết thúc TG 21
310
Chương 22: [Linh dị] TG 22
311
Chương 22.1:
312
Chương 22.2:
313
Chương 22.3:
314
Chương 22.4:
315
Chương 22.5:
316
Chương 22.6:
317
Chương 22.7:
318
Chương 22.8: Kết thúc TG 22
319
Thế giới hiện thực [END]
320
Ngoại Truyện: Mùa xuân ấm áp
320
Ngoại Truyện: Mùa xuân ấm áp
319
Thế giới hiện thực [END]
318
Chương 22.8: Kết thúc TG 22
317
Chương 22.7:
316
Chương 22.6:
315
Chương 22.5:
314
Chương 22.4:
313
Chương 22.3:
312
Chương 22.2:
311
Chương 22.1:
310
Chương 22: [Linh dị] TG 22
309
Chương 21.13: Kết thúc TG 21
308
Chương 21.12:
307
Chương 21.11:
306
Chương 21.10:
305
Chương 21.9:
304
Chương 21.8:
303
Chương 21.7:
302
Chương 21.6:
301
Chương 21.5:
300
Chương 21.4:
299
Chương 21.3:
298
Chương 21.2:
297
Chương 21.1:
296
Chương 21: [Mạt thế] TG 21
295
Chương 20.8: Kết thúc TG 20
294
Chương 20.7:
293
Chương 20.6:
292
Chương 20.5:
291
Chương 20.4:
290
Chương 20.3: H nhẹ
289
Chương 20.2:
288
Chương 20.1:
287
Chương 20: [Đô thị] TG thứ 20
286
Chương 19.12: Kết thúc TG 19
285
Chương 19.11:
284
Chương 19.10:
283
Chương 19.9:
282
Chương 19.8:
281
Chương 19.7:
280
Chương 19.6:
279
Chương 19.5:
278
Chương 19.4:
277
Chương 19.3:
276
Chương 19.2:
275
Chương 19.1:
274
Ch.19: [T.khống-V.phối] TG 19
273
Chương 18.9: Kết thúc TG 18
272
Chương 18.8:
271
Chương 18.7:
270
Chương 18.6:
269
Chương 18.5:
268
Chương 18.4:
267
Chương 18.3:
266
Chương 18.2:
265
Chương 18.1:
264
Ch.18: [Dân quốc] TG thứ 18
263
Chương 17.17: Kết thúc TG 17
262
Chương 17.16:
261
Chương 17.15:
260
Chương 17.14
259
Chương 17.13:
258
Chương 17.12:
257
Chương 17.11:
256
Chương 17.10:
255
Chương 17.9:
254
Chương 17.8:
253
Chương 17.7:
252
Chương 17.6:
251
Chương 17.5:
250
Chương 17.4:
249
Chương 17.3:
248
Chương 17.2:
247
Chương 17.1:
246
Chương 17: [Cổ đại] TG thứ 17
245
Chương 16.19: Kết thúc TG 16
244
Chương 16.18:
243
Chương 16.17:
242
Chương 16.16:
241
Chương 16.15:
240
Chương 16.14:
239
Chương 16.13:
238
Chương 16.12:
237
Chương 16.11:
236
Chương 16.10:
235
Chương 16.9:
234
Chương 16.8:
233
Chương 16.7:
232
Chương 16.6:
231
Chương 16.5:
230
Chương 16.4:
229
Chương 16.3:
228
Chương 16.2:
227
Chương 16.1:
226
Chương 16: [Tinh tế] TG thứ 16
225
Ngoại truyện: Ngọt ngào
224
Chương 15.7: Kết thúc TG 15
223
Chương 15.6:
222
Chương 15.5:
221
Chương 15.4:
220
Chương 15.3:
219
Chương 15.2:
218
Chương 15.1:
217
Chương 15: [Quỷ hồn] TG thứ 15
216
Chương 14.10: Kết thúc TG 14
215
Chương 14.9:
214
Chương 14.8:
213
Chương 14.7:
212
Chương 14.6:
211
Chương 14.5:
210
Chương 14.4:
209
Chương 14.3:
208
Chương 14.2:
207
Chương 14.1:
206
Ch14: [Vườn trường] TG thứ 14
205
Chương 13.19: Kết thúc TG 13
204
Chương 13.18:
203
Chương 13.17:
202
Chương 13.16:
201
Chương 13.15:
200
Chương 13.14:
199
Chương 13.13:
198
Chương 13.12:
197
Chương 13.11:
196
Chương 13.10:
195
Chương 13.9:
194
Chương 13.8:
193
Chương 13.7:
192
Chương 13.6:
191
Chương 13.5:
190
Chương 13.4:
189
Chương 13.3:
188
Chương 13.2:
187
Chương 13.1:
186
Chương 13: [Giải trí] TG 13
185
Chương 12.7: Kết thúc TG 12
184
Chương 12.6:
183
Chương 12.5:
182
Chương 12.4:
181
Chương 12.3:
180
Chương 12.2:
179
Chương 12.1:
178
Chương12 [Tinh linh] TG thứ 12
177
Chương 11.8: Kết thúc TG 11
176
Chương 11.7:
175
Chương 11.6:
174
Chương 11.5:
173
Chương 11.4:
172
Chương 11.3:
171
Chương 11.2:
170
Chương 11.1:
169
Chương11: [Nhân ngư] TG thứ 11
168
Chương 10.10: Kết thúc TG 10
167
Chương 10.9:
166
Chương 10.8:
165
Chương 10.7:
164
Chương 10.6:
163
Chương 10.5:
162
Chương 10.4:
161
Chương 10.3:
160
Chương 10.2:
159
Chương 10.1:
158
Chương 10: [Vampire] TG thứ 10
157
Ngoại Truyện
156
Chương 9.12: Kết thúc TG thứ 9
155
Chương 9.11:
154
Chương 9.10:
153
Chương 9.9:
152
Chương 9.8:
151
Chương 9.7:
150
Chương 9.6:
149
Chương 9.5
148
Chương 9.4:
147
Chương 9.3:
146
Chương 9.2:
145
Chương 9.1:
144
Chương 9: [Thú nhân] TG thứ 9
143
Không gian HT: (Ngoại truyện)
142
Chương 8.16: Kết thúc TG thứ 8
141
Chương 8.15:
140
Chương 8.14:
139
Chương 8.13:
138
Chương 8.12:
137
Chương 8.11:
136
Chương 8.10:
135
Chương 8.9:
134
Chương 8.8:
133
Chương 8.7:
132
Chương 8.6:
131
Chương 8.5:
130
Chương 8.4:
129
Chương 8.3:
128
Chương 8.2:
127
Chương 8.1:
126
Chương 8: [Cổ đại] TG thứ 8
125
Chương 7.22: Kết thúc TG 7
124
Chương 7.21:
123
Chương 7.20:
122
Chương 7.19:
121
Chương 7.18:
120
Chương 7.17:
119
Chương 7.16:
118
Chương 7.15:
117
Chương 7.14:
116
Chương 7.13:
115
Chương 7.12:
114
Chương 7.11:
113
Chương 7.10
112
Chương 7.9:
111
Chương 7.8:
110
Chương 7.7:
109
Chương 7.6:
108
Chương 7.5:
107
Chương 7.4:
106
Chương 7.3:
105
Chương 7.2:
104
Chương 7.1:
103
Chương 7: [Hiện đại] TG thứ 7
102
Chương 6.21: Kết thúc TG6
101
Chương 6.20:
100
Chương 6.19:
99
Chương 6.18:
98
Chương 6.17:
97
Chương 6.16:
96
Chương 6.15:
95
Chương 6.14:
94
Chương 6.13:
93
Chương 6.12:
92
Chương 6.11:
91
Chương 6.10:
90
Chương 6.9:
89
Chương 6.8:
88
Chương 6.7:
87
Chương 6.6:
86
Chương 6.5:
85
Chương 6.4:
84
Chương 6.3:
83
Chương 6.2:
82
Chương 6.1:
81
Chương 6: [Tu chân] TG thứ 6
80
Chương 5.14: Kết thúc TG5
79
Chương 5.13:
78
Chương 5.12:
77
Chương 5.11:
76
Chương 5.10:
75
Chương 5.9: H nhẹ
74
Chương 5.8:
73
Chương 5.7:
72
Chương 5.6:
71
Chương 5.5:
70
Chương 5.4:
69
Chương 5.3:
68
Chương 5.2:
67
Chương 5.1:
66
Chương 5: [ABO] TG thứ 5
65
Chương 4.15: Kết thúc TG 4
64
Chương 4.14:
63
Chương 4.13:
62
Chương 4.12:
61
Chương 4.11:
60
Chương 4.10:
59
Chương 4.9:
58
Chương 4.8:
57
Chương 4.7:
56
Chương 4.6:
55
Chương 4.5:
54
Chương 4.4:
53
Chương 4.3:
52
Chương 4.2:
51
Chương 4.1:
50
Chương 4: [Hiện đại] TG thứ 4
49
Chương 3.15: Kết thúc TG3
48
Chương 3.14:
47
Chương 3.13:
46
Chương 3.12:
45
Chương 3.11:
44
Chương 3.10:
43
Chương 3.9:
42
Chương 3.8:
41
Chương 3.7:
40
Chương 3.6:
39
Chương 3.5:
38
Chương 3.4:
37
Chương 3.3:
36
Chương 3.2:
35
Chương 3.1:
34
Chương 3: [Hiện đại] TG thứ 3
33
Chương 2.17: Kết thúc TG2
32
Chương 2.16:
31
Chương 2.15:
30
Chương 2.14:
29
Chương 2.13:
28
Chương 2.12:
27
Chương 2.11:
26
Chương 2.10:
25
Chương 2.9:
24
Chương 2.8:
23
Chương 2.7:
22
Chương 2.6:
21
Chương 2.5:
20
Chương 2.4:
19
Chương 2.3:
18
Chương 2.2:
17
Chương 2.1:
16
Chương 2: [Cổ đại] TG thứ 2
15
Chương 1.15: Kết thúc TG1
14
Chương 1.14:
13
Chương 1.13:
12
Chương 1.12:
11
Chương 1.11:
10
Chương 1.10:
9
Chương 1.9:
8
Chương 1.8:
7
Chương 1.7:
6
Chương 1.6:
5
Chương 1.5:
4
Chương 1.4:
3
Chương 1.3:
2
Ch.1.2: [Hiện đại] TG thứ 1
1
Chương 1: Diễn biến
Xem toàn bộ
Tải PDF [Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play