Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Đoạn Mộng

Thanh Môn

5.0 |

Tên tác giả: Đoạn Mộng

Thể loại: kiếm hiệp
Nhân vật chính: Lý Phượng Kỳ

Truyện này do Đoạn Mộng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Thanh Môn
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 134 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Giới thiệu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 45
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109:
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131
133
Chương 132
134
Chương 133
134
Chương 133
133
Chương 132
132
Chương 131
131
Chương 130
130
Chương 129
129
Chương 128
128
Chương 127
127
Chương 126
126
Chương 125
125
Chương 124
124
Chương 123
123
Chương 122
122
Chương 121
121
Chương 120
120
119
119
Chương 118
118
Chương 117
117
Chương 116
116
Chương 115
115
Chương 114
114
Chương 113
113
Chương 112
112
Chương 111
111
Chương 110
110
Chương 109:
109
Chương 108
108
Chương 107
107
Chương 106
106
Chương 105
105
Chương 104
104
Chương 103
103
Chương 102
102
Chương 101
101
Chương 100
100
Chương 99
99
Chương 98
98
Chương 97
97
Chương 96
96
Chương 95
95
Chương 94
94
Chương 93
93
Chương 92
92
Chương 91
91
Chương 90
90
Chương 89
89
Chương 88
88
Chương 87
87
Chương 86
86
Chương 85
85
Chương 84
84
Chương 83
83
Chương 82
82
Chương 81
81
Chương 80
80
Chương 79
79
Chương 78
78
Chương 77
77
Chương 76
76
Chương 75
75
Chương 74
74
Chương 73
73
Chương 72
72
Chương 71
71
Chương 70
70
Chương 69
69
Chương 68
68
Chương 67
67
Chương 66
66
Chương 65
65
Chương 64
64
Chương 63
63
Chương 62
62
Chương 61
61
Chương 60
60
Chương 59
59
Chương 58
58
Chương 57
57
Chương 56
56
Chương 55
55
Chương 54
54
Chương 53
53
Chương 52
52
Chương 51
51
Chương 50
50
Chương 49
49
Chương 48
48
Chương 47
47
Chương 45
46
Chương 45
45
Chương 44
44
Chương 43
43
Chương 42
42
Chương 41
41
Chương 40
40
Chương 39
39
Chương 38
38
Chương 37
37
Chương 36
36
Chương 35
35
Chương 34
34
Chương 33
33
Chương 32
32
Chương 31
31
Chương 30
30
Chương 29
29
Chương 28
28
Chương 27
27
Chương 26
26
Chương 25
25
Chương 24
24
Chương 23
23
Chương 22
22
Chương 21
21
Chương 20
20
Chương 19
19
Chương 18
18
Chương 17
17
Chương 16
16
Chương 15
15
Chương 14
14
Chương 13
13
Chương 12
12
Chương 11
11
Chương 10
10
Chương 9
9
Chương 8
8
Chương 7
7
Chương 6
6
Chương 5
5
Chương 4
4
Chương 3
3
Chương 2
2
Chương 1
1
Giới thiệu
Xem toàn bộ
Tải PDF Thanh Môn
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play